Material- och informationsflödets påverkan på utleveransprecisionen i ett återvinningsföretag

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Economics and manufacturing technology (180 hp)
Publicerad
2016
Författare
Jansson, Alexander
Rosén, Adam
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
E2016:066 Denna studie utförs på ett återvinningsföretag som tycker att de har svårt att planera verksamheten på grund av att de inte vet när utleveranser kommer ske. Inom återvinningsbranschen är den stora utmaningen att materialpriserna varierar. Återvinningsföretaget vill helst köpa in och sälja vidare materialet innan priserna hinner ändras, vilket ställer krav på snabba genomloppstider för materialet. Materialflödena måste då vara effektiva och det måste finnas en välfungerande logistik inom företaget. En del i att skapa ett effektivt materialflöde är att utleveranser av material sker som planerat. Rapporten syftar till att kartlägga planeringsprocessen och materialflödet för företaget inom återvinningsbranschen. Vidare identifiera vad som påverkar utleveransprecisionen och vilka konsekvenser det medför för filialen. Studien avgränsas till att endast behandla vägtransporter ut från filialen. För att kunna uppnå syftet har det gjorts en litteraturstudie i kombination med en fallstudie på en av återvinningsföretagets filialer. Fallstudien innefattar datainsamling genom intervjuer, observationer, undersökning av utleveransprecisionen samt kartläggning av planeringsprocessen och materialflödet. Utifrån litteraturstudien och fallstudien har en analys gjorts. Det visade sig att utleveransprecisionen för den aktuella filialen var lägre än önskat. Analysen har lett fram till att det beror på bristande informationskvalitet mellan avdelningarna inom återvinningsföretaget, att de olika avdelningarna arbetar mot mål som står i konflikt med varandra samt bristande kunskap och förståelse mellan avdelningarna. Nuvarande utleveransprecision för med sig konsekvenser för arbetet på gården eftersom medarbetarna ofta får byta arbetsuppgifter utan förvarning, material lämnas på fel plats samt att arbetsmiljön blir stressig och farlig. Det skapar även problem för planeringsarbetet med nuvarande utleveransprecision. På grund av att lastbilarna inte kommer som önskat försvåras planeringen av produktionen och veckoplanerna filialen skapar blir inte trovärdiga. Det krävs även överflödig kommunikation mellan avdelningarna för att filialen ska få bättre kunskap om när lastbilarna anländer. Utleveransprecisionen ger även ekonomiska konsekvenser. Lönsamheten påverkas eftersom det uppkommer onödiga kostnader och möjligheterna att öka intäkterna försvåras på grund av utleveransprecisionen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport , Övrig industriell teknik och ekonomi , Transport , Other industrial engineering and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index