Sekvensoptimering på manuellt monteringsflöde. Effekter av Swegons program för simulering av produktionssekvens

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Tu, Sidney Georgina
Jakobsson, Nathalie
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Swegon är ett företag som producerar omkring 9000 aggregat varje år inom industrin för värme, ventilation och luftkonditionering. Produktionen i Swegon kombinerar hög mix och hög volym då de erbjuder flera miljarder olika produktvarianter vilket innebär en stor variation i arbetsinnehållet. Vid tillverkning av produktvariationer i ett monteringsflöde blir produktionssekvensen – ordningen som produkterna produceras i – och balanseringen av flödet mer komplicerade. För företag som Swegon bör således stor vikt läggas vid optimering av produktionssekvenser och balansering av monteringsflöden för att jämna ut arbetsbelastningen. Detta kan åstadkommas med hjälp av programvaran L-Bit som inom planering beräknar optimerade produktionssekvenser och inom produktion visualiserar resursbehov. Syftet med examensarbetet var att ge insikt i hur programvaran fungerar samt vad det har haft för effekter på produktionsflödet och personalens arbetsutformning på Lina B. Även förbättringsmöjligheter för användningen av L-Bit har undersökts. För att analysera effekterna som L-Bit har haft på produktionsflödet utvärderades kvantitativa data från före och efter införandet av programmet. Resultatet visade att den genomsnittliga stopptiden minskade och utnyttjandegraden ökade efter användningen av optimerade produktionssekvenser. På grund av inkonsekvent användning av L-Bit inom produktionen samt externa faktorer som påverkat resultatet har det dock varit svårt att dra konkreta slutsatser kring vilka effekter L-Bit medfört. Personalens upplevda förändringar i arbetsutformningen undersöktes genom intervjuer. L-Bit bidrar enligt produktionsplaneraren till ökad säkerhet vid val av produktionssekvens då den mänskliga faktorn minskar. Operatörernas upplevda förändringar i arbetsbelastning och stressnivå har varierat på grund av skillnader i operatörernas kompetens samt den inkonsekventa användningen. Det går dock att konstatera att majoriteten har en negativ inställning till L-Bit på grund av kommunikationsbrister vid implementeringen. Förbättringsförslag för användningen av L-Bit är därför huvudsakligen att organisatoriska aspekter ses över för att företaget ska kunna etablera en konsekvent användning av programvaran.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
flödesoptimering, sekvensoptimering, sekvensplanering, manuellt monteringsflöde, balansering, mixed-model assembly line
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index