Svenska rederiers strategier för att uppnå IMO 2020

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Sjöfart och logistik (180 hp)
Publicerad
2021
Författare
Forseni, Carl-Axel
Odeberg, Erik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Utsläpp och den marina havsmiljön är ett aktuellt ämne och då den marina handeln står för en stor del av den globala handeln är detta ett ämne som många intresserar sig av. IMO som är ett underorgan till FN reglerar hur mycket svavel fartygsbränsle får innehålla vilket SECA området har en gräns på 0,1% svavel medan regelverket IMO2020 innebär maximalt 0,5% svavel i bränslet. Frågeställningen besvaras i hur rederierna ska anpassa sig till de regelverken som i studien är SECA 2015 samt IMO2020 som uppkommer och vilka metoder det väljer att använda för att anpassa sig. Genom studiens gång har fyra rederier intervjuats för att besvara rapportens frågeställning. Frågeställningar som besvaras är en central del för studien och tar upp om rederierna väljer att byta bränsle eller använda sig av en utrustning som tvättar avgaserna för att uppnå svavelkraven enligt IMO 2020. Sedan för att ytterligare få en inblick i hur företaget resonerar svarar rapporten på vilka typer av strategier samt bakomliggande orsaker de intervjuade rederierna har haft i åtanke kring deras val. För att intervjua rederierna har en semi-strukturerad intervjumetod använts. Sedan har data analyserats och processats ut för att besvara rapportens frågeställningar kopplat till teorin som analyserats. De slutsatser som dras i rapporten är att rederierna är måna om den marina miljön men samtidigt är ekonomi en stor bidragande faktor till deras strategival. Slutsatsen som studien också kom fram till var att majoriteten av rederierna valde att byta bränsle istället för att installera utrustning som minskar svavelmängden i avgaserna.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
IMO2020 , SECA 2015 , svavel , strategi , skrubber , fartyg , miljöledning
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index