Hotbilden inom sjöfarten ökar

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2018
Författare
Högberg, Felicia
Werner, Nina
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Hamnen står för en central länk i transportkedjan och är platsen som knyter samman land med sjö. Majoriteten av den mängd gods som fraktas till och från Sverige går via en hamn Därav skulle en attack mot en hamnanläggning kunna leda till stora negativa konsekvenser för samhället. Under 2000-talet har en hel del terrorattacker skett och hotbilden har ökat mot sjöfarten. Det påtagliga hotet har lett till att nya regelverk arbetas fram för att skydda sjöfarten mot eventuella attacker. Syftet med denna studie är att undersöka om den ökade hotbilden mot sjöfarten har haft någon påverkan på hamnanläggningar. Studien har identifierat en del av de hot som finns samt hur den rådande lagstiftningen är utformad. Genom en kvalitativ studie undersöktes de regelverk som finns gällande säkerhet i hamnanläggningar samt att intervjuer utfördes med personer som hanterar säkerhetsrelaterade frågor på hamnanläggningar i Sverige för att få ta del av hur de ser på säkerheten och potentiella hot mot hamnanläggningar. För att kunna utföra intervjuerna har litteratur kunskap samlats inom ämnet. Resultatet presenteras i fyra olika teman som bygger på hur den rådande hotbilden mot hamnanläggningar hanteras och bedöms samt hur regelverken tolkas. Resultatet bygger på den data som framkom under de intervjuer som gjordes. Aktuell hotbild såsom terrordåd sågs inte som ett primär hot mot hamnanläggningar vilket är International Ship and Port facility Security code ( ISPS-koden) grundsyfte. Dock finns det annan problematik som påverkar säkerheten i hamnar såsom obehöriga på området.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Marin teknik , Information & Communication Technology , Innovation & Entrepreneurship , Marine Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index