Spelar fartygets miljöpåverkan någon roll vid befraktarens val av fartyg? - Finns det någon betalningsvilja för mer hållbara sjötransporter inom rese- respektive tidsbefraktning?

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Hansson, Albert
Höglund, Viktoria
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Sjöfartsbranschen är under ständig utveckling där styrande organisationer implementerar styrmedel i form av lagar och regler som de olika marknadsaktörerna måste följa. Idag handlar mycket om att begränsa sjöfartens totala miljöpåverkan. Alla aktörer i studien är överens om att klimatförändringarna är en utmaning, men det skiljer sig ändå mycket på hur beredda de är att betala för att minska sina utsläpp. Studien har påvisat att vissa redare har investerat mer och har ett bredare miljöarbete vad gäller att minska fartygens utsläpp medans andra redare gör det minsta möjliga som krävs för att uppfylla kraven. Syftet med studien är att undersöka om det finns någon koppling mellan fartyg med god miljöprestanda och kundernas efterfrågan. Rapporten analyserar marknadsföljderna av att redare väljer att investera i att minska sin miljöpåverkan och om befraktare bryr sig om detta vid val av fartyg. Vidare ger studien en bild av vilka faktorer som driver marknadens aktörer att göra miljöinvesteringar och vad som skulle kunna få aktörerna att ta ännu större steg i omställningen mot en hållbar sjöfart. Studien är begränsad till aktörer verksamma inom tank segmentet i nordvästra Europa där både redare, mäklare och befraktare har intervjuats för få olika perspektiv på frågeställningen. I tillägg till detta har information kompletterats med annan relevant kvalitativ data tillgänglig på olika databaser online. Slutsatserna efter genomförd studie är att miljömedvetenheten tydligt börjat prägla marknads aktörernas strategier att driva sina företag. Detta syns genom att miljöaspekter blir viktigare vad gäller när redaren utrustar sina fartyg som så väl när befraktare ska hyra in tonnage. De intervjuade aktörernas åsikter tyder dock på att omställningen mot en hållbar sjöfart kommer att fortsätta och att betydelse av fartygs miljöprestanda kommer bli ännu viktigare. Detta då fler incitament uppstår vid minskning av de miljöfarliga utsläppen. Om inte fartygets miljöpåverkan spelar någon större roll vid befraktarens val av fartyg idag, kommer den betydelsen sannolikt bara växa med tiden.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Tankmarknaden, Hållbarhet, Miljöprestanda, Miljölagstiftning
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material