Social hållbarhet i den moderna trädgårdsstaden: En 15-minutersstad för att främja social hållbarhet

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Kannius, Stina
Lasson, Karin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Det har blivit alltmer aktuellt inom bygg- och fastighetsbranschen att utöver ekonomisk och ekologisk hållbarhet även arbeta med social hållbarhet. En aspekt som visat sig vara komplicerad att arbeta med utifrån att begreppet saknar en vedertagen definition inom byggoch fastighetsbranschen. Bostadsutvecklaren Derome Hus är ett företag som uppmärksammat denna problematik och som vill utveckla sitt sociala hållbarhetsarbete i sina kommande bostadsprojekt. Efterfrågan på större bostadsyta med tillhörande trädgård har ökat under de senaste åren. Derome har utifrån detta valt att arbeta med konceptet trädgårdsstad vilket kan möta marknadens behov. Deromes kommande trädgårdsstad heter Göinge by och ska utvecklas norr om Varbergs stadskärna. Deromes förhoppning är att lyckas ta nästa steg i detta projekt vad gäller arbetet och utvecklingen av socialt hållbara samhällen. I denna rapport undersöks möjligheten att använda sig av konceptet 15-minutersstaden i utvecklingen av Göinge by för att säkerställa social hållbarhet. Rapporten bygger på en litteraturstudie vilken redogör för begrepp såsom trädgårdsstaden, social hållbarhet och 15-minutersstaden. Vidare har en intervjustudie genomförts där sakkunniga med anknytning till projektet redogör för huruvida det går att applicera 15- minutersstadens framträdande idéer i Göinge by samt om dessa bidrar till sociala hållbarhetsfaktorer. Några av 15-minutersstadens mest framträdande begrepp har samlats i fem teman som undersökningen har sin utgångspunkt i: ekologi, solidaritet, involvera invånare, närhet och flerfunktionstjänster. Vidare bygger resultatet på en enkätundersökning där invånare i trädgårdsstaden Göingegården har fått besvara frågor gällande livsmönster och vanor samt om det finns ett intresse att leva utifrån 15-minutersstadens mest framträdande idéer. Därefter följer analys, diskussion och slutsats. Slutsatsen är att det går att tillämpa idéer från 15-minutersstaden i Göinge by. Resultatet visar även att den sociala hållbarheten främjas på flera sätt genom att skapa en 15-minutersstad i trädgårdsstaden. En 15-minutersstad bidrar främst till gemenskap, trivsel, stolthet och minskar ensamheten i trädgårdsstaden. För att uppnå en 15-minutersstad krävs det att Derome, Varbergs kommun och invånarna i trädgårdsstaden samspelar och bidrar.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Trädgårdsstaden, Social hållbarhet, 15-minutersstaden, Ekologi , Solidaritet, Involvera invånare, Närhet, Flerfunktionstjänster
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index