En analys av Första-Fjärde AP-fondens placeringar i räntebärande papper

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Edeland, Hampus
Eklund, Sara
Nackovska, Amanda
Persson, Melissa
Tauer, Fredrik
Windh, Anna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Dagens finansiella klimat karaktäriseras av låga räntor, höga statsskulder och en ökad inflation. Dessutom, visar räntemarknaden högre korrelation med aktiemarknaden, vilket påverkar räntebärande pappers förmåga att skapa diversifiering i en portfölj. Samtidigt upplever just nu världen ett större intresse för hållbarhet på grund av den pågående klimatkrisen men också en ökad medvetenhet för mänskliga rättigheter. Fyra utav Sveriges allmänna pensionsfonder (Första - Fjärde AP-fonden) behöver, enligt lag, investera minst 20 procent av sitt fondkapital i räntebärande papper med låg kredit- och likviditetsrisk. Vidare säger lagen att AP-fonderna skall investera långsiktigt och då med låg risk och hög avkastning. AP-fonderna skall förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. I förvaltningen skall särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att göra avkall på det huvudsakliga målet, att investera med låg risk och generera hög avkastning. Det finansiella klimatet och den ökade medvetenheten av att agera hållbart tillsammans med AP-fondernas karaktäristik härleder frågor om hur AP-fonderna bedömer den finansiella risken så väl som hur de arbetar med hållbarhet i relation till investeringarna i räntebärande papper. Genom att studera dessa frågor har följande syfte härletts, att beskriva och analysera tillvägagångssätt för att bedöma finansiell risk vid placeringar i räntebärande papper samt analysera Första-Fjärde AP-fondernas tillvägagångssätt vid placeringar i räntebärande papper med avseende på finansiell risk och hållbarhet. Vid utförande av en litteraturöversikt, en kvantitativ analys och tolv intervjuer med sakkunniga har denna studie dragit flera slutsatser. I relation till studiens finansiella perspektiv kan det identifierats att de finansiella riskerna för placeringar i räntebärande papper som tas i beaktning är, kredit-, likviditet-, ränte-, inflation-, valuta-, koncentration och volatilitetsrisk. Vidare kan en slutsats dras att AP-fonderna inkluderar de tidigare nämnda riskerna när de skall hantera och analysera finansiella risker i räntebärande papper. I relation till hållbarhetsperspektivet av denna studie har en slutsats kunnat dras att Första-Fjärde AP fonden inte gör avkall på avkastning med hänsyn till etik och hållbarhet. Vidare har etablerats att de fyra fonderna arbetar lika i relation till hållbarhet med skillnaden att en av fonderna avviker när det kommer till investeringar i emerging markets och dess tankar kring att påverka stater.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Obligationer, AP-fonder, Riskanalys, Hållbar investering, Makroekonomi
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material