Kostnad, miljö och tidsåtgång inom byggprocessen En studie av prefabricerad och platsgjuten betong till stommen i flerbostadshus

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Ekonomi och produktionsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2022
Författare
Boström, Hjalmar
Karström, Folke
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Byggbranschen förändras ständigt och branschen måste möta nya typer av behov från kunder och samhället. En av dagens stora frågor i samhället är hur klimatavtrycken skall minskas. Det gäller då att företag och verksamheter är medvetna om sin klimatpåverkan. Det är då av vikt att analysera sina verksamheter och arbeta med att förminska sitt klimatavtryck. Detta examensarbete är en studie om klimatpåverkan, kostnad samt tidsåtgång inom byggprocessen. Mer specifikt för produktionen av platsgjuten betong och prefabricerad betong för stommen till ett flerbostadshus i ett tillverkningsskede. Studien har utförts på PERI Sverige AB:s förfrågan. PERI Sverige AB är ett företag som tillhör PERI-koncernen. PERI Sverige AB jobbar främst med att hyra och distribuera diverse formar samt industriställningssystem för betongbyggen. Teorikapitlet tar upp relevant teoretisk referensram för att genomföra studien. Studiens metodkapitel innehåller en beskrivning av litteraturstudien, observationerna samt intervjuerna. Litteraturstudien består av källor samt dokument för att få förståelse och samla data till resultatet. Observationerna genomfördes på olika arbetsplatser i Göteborg där det arbetades både med prefabricerad och platsgjuten betong. Intervjuerna genomfördes med respondenter som arbetar på företag som arbetar med de olika metoderna. Intervjuer genomfördes också vid företag som är leverantörer av betong och hos PERI Sverige AB för att få förståelse för deras verksamhet. Resultatet av den genomförda studien tyder på att en platsgjuten betongstomme är det billigare alternativet samt det med minst klimatavtryck i jämförelse med en prefabricerad betongstomme i Sverige. För tidsåtgång är dock prefabricerad betong det bättre alternativet. Det är dock många faktorer som spelar roll för valda parametrar och bästa tillverkningsmetod kan skilja sig mellan olika flerbostadsprojekt. Ett exakt svar för vad som är det bästa alternativet blir därför inte möjligt att ge. För att i ett framtida skede kunna ge svar på vad som är bäst rekommenderas vidare studier på fler omfattade LCA:er och undersökning av klimatanpassad betong.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
betong , prefabricerat , platsgjutet , stomme , flerbostadshus
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index