Förbättring av arbetssätt vid lagerstyrning inom färdigvarulager hos ett glassföretag

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Johansson, Frida
Tobiasson, Johanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
PROBLEM OCH SYFTE Företag får alltmer krav för att möta kundbehovet vilket även gör en välfungerande lagerstyrning alltmer aktuellt. Ogynnsam lagerstyrning med bristande rutiner och ineffektiva kommunikationskanaler kommer medföra i problem som saldoavvikelser, felplock och inkurans. Leveransservicen kan förvärras vilket resulterar i bristkostnader som företag måste betala. Av problemen togs syftet fram; syftet med denna studie är att presentera ett mer enhetligt arbetssätt som effektiviserar nuvarande lagerstyrning hos fallföretaget. METOD Studien beskriver nuläget på fallföretaget med hjälp av kvalitativ datainsamling från tre olika metoder; intervjuer med respektive lagerpersonal, depåchef, logistikkoordinator samt lageransvarig, sedan insamling och genomgång av dokumentation och även observationer i fallföretagets färdigvarulager samt centrallager. Litteraturstudie skedde iterativt under studiens arbetsgång vilket började med val av fallföretaget och förstudie för att bestämma studiens omfattning. Den insamlade datan analyserades sedan för att möjliggöra problemidentifiering hos fallföretaget. RESULTAT OCH ANALYS Nulägesbeskrivningen och analysen tar upp problem inom lagret som brist på struktur och placeringen av produkter. Fallföretaget lagerhåller både egenproducerad glass i diverse literförpackningar och inköpt pinn- och strutglassar. Lagerytan i plockfrysen är inte optimerad och placeringen av produkter i plockfrysen är officiellt flytande, men i praktiken tillämpas fast placering utan uppmärkta platser. Bristen på lättillgänglig kommunikation och informationsspridning har lett till minskad förståelse inom företaget. Det består exempelvis av tidskrävande uppletande på information, avsaknaden av feedback och uppföljningsarbete. Lagret beskrivs som gammalmodigt, där en stor del av arbetet sker manuellt med papper och penna. Problemen som identifierats under analysen sammanfattades därefter till tre olika problemområden; kommunikation, lager och arbetssätt. FÖRBÄTTRINGAR Av nulägesbeskrivningen och analys framtogs förbättringar som svarar till studiens syfte. För att ett enhetligt arbetssätt ska kunna implementeras behövs först och främst ett effektivt kommunikationsflöde för att ge överblick över lagerhanteringen. Därefter behöver lagrets utnyttjas till bästa möjliga samt att en ordning och struktur behövs standardiseras. Ett enhetligt arbetssätt kan sedan implementeras med hjälpmedel som identifieringsteknik och lokaliseringssystem. Ytterligare bör kvalitetskontroller tillämpas. Företaget behöver även utföra ett uppföljningsarbete för att uppdatera efter problem som uppstår. Dessa ska sedan standardiseras inom företaget.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index