Gråvattenspoling av klosetter

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Dahlberg, Wilma
Wallgren, Felicia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
På grund av klimatförändringarna har vattenbristfrågan blivit större och att spara vatten blir mer och mer relevant. Eftersom även Sverige upplever vattenbrist på vissa ställen under vissa delar av året är det relevant även här att spara vatten speciellt på de platser som upplever problematik. Med det sagt har Sverige i stort stora vattentillgångar, och är långt ifrån att ha de svårigheter som andra länder har. Till följd av detta har det gjorts ett val att i huvudsak undersöka gråvattensystem från en mer ekonomisk synpunkt. Syftet med rapporten är att i första hand undersöka om det är ekonomisk gångbart för fastighetsägare att installera ett gråvattensystem som använder renat gråvatten till att spola toaletter med. Att rena vatten kostar pengar för de som äger vattenverk och det kostar för fastighetsägare att köpa in dricksvatten, därav anses undersökningen vara av nytta. I rapporten undersöks också olika typer av system och det görs dels för att utgöra en bas för antaganden vid beräkningar för återbetalningstid, dels för att se olika systems för- och nackdelar för att försöka ta fram ett system som är lämpligt här i Sverige. I denna rapport används ett teoretiskt flerbostadshus vid beräkningar och detta antas bestå av 13 lägenheter med 2 personer per lägenhet. Vid undersökning av ekonomisk gångbarhet genomförs en analys av hur platsen flerbostadshuset befinner sig på kan påverkar återbetalningstidstid till följd av att VA-taxan varierar mellan kommuner. Systemen implementerade utomlands använder typiskt bioprocesser för rening. När det gäller system i Sverige har författarna enbart hittat två implementeringar av gråvattensystem där renat gråvatten används för att spola toaletter. En av dessa två är en forskningsanläggning som undersöker ett kemiskt baserat system. Det andra är ett flerbostadshus som just nu har ett biologiskt baserat system installerat. De olika systemen som finns utomlands och i Sverige diskuteras där för-och nackdelar med olika system samt val av placering av tankar och reningssystem tas upp. Det fastslås i rapporten att det inte är ekonomisk gångbart som fastighetsägare att installera ett gråvattensystem eftersom återbetalningstiderna är för långa, oavsett kommun och trots kostnadsmarginal på ± 15 % på uppskattade utgifter.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
gråvatten, gråvattensystem, återbetalningstid, VA-taxa, kemiskt baserat system, biologisk baserat system
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index