Inlandssjöfart till Vänernområdet - Analys av miljökonsekvenser för olika fartygstyper

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Djurberg, Carl
Rymark Lehnér, Jakob
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Då godsmängderna i Göteborg och inom Västra Götalandsregionen förväntas öka inom de närmsta åren, kommer behovet för transporter öka likaledes. För att skapa en hållbar logistiklösning inom området skulle de inre vattenvägarna kunna vara ett tänkbart alternativ att hantera befintliga och ökade godsmängder på. Följande rapport syftar därför till att analysera, räkna ut och jämföra olika transportalternativs miljöpåverkan vid transport i området med ett särskilt fokus mot tänkbara fartyg vilka skulle kunna trafikera Göta Älv och Vänern. Dessa består av två Vänermax-fartyg med HFO-drift respektive LNG-drift, samt en inlandspråm vilken lyder under EU:s definitioner. Rapporten kommer lyfta fram olika tänkbara miljöeffekter från dessa, dock kommer huvudfokus ligga mot luftemissioner. Genom insamlad information från rapporter i ämnet, dialog med aktörer inom Vänersjöfarten och hjälp från Miljögruppen på Institutionen för Sjöfart och Marin teknik vid Chalmers Tekniska Högskola, har en jämförande studie gjorts för att utvärdera utsläppsmängder från olika transportmedel. De olika utsläppen samt deras lokala, regionala och globala effekter beskrivs. Slutresultatet visar att det eldrivna tåget är överlägset alla andra transportmedel när det gäller emissionsutsläpp. Resultatet visar även att nuvarande Vänermaxfartyg (vilket drivs på HFO) visar sig ha de högsta emissionerna bland de tre analyserade fartygen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport , Farkostteknik , Transport , Vehicle Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index