Aerodynamisk och historisk analys av bilen Type 64

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Svensson Dahl, Viktor
Käll, Daniel
Köhlberg, Dennis
Lundgren, Albert
Olson, Adam
Weingarten, Helena
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Type 64 är en tävlingsbil som tillverkades av Ferdinand Porsche under 1930-talet, det är en bil med en gedigen och omtalad, men framförallt något oviss historia. Bilen blev åter aktuell i augusti 2019 då en av de återstående bilarna lades ut till försäljning på en auktionsfirma, under benämningen Porsche Type 64, där framför allt Porschemärket skapade debatt. Eftersom det är en gammal bil som endast tillverkades i tre exemplar finns det inte någon information kring bilens aerodynamiska prestanda. Rapportens syfte är därför att genomföra simuleringar för att bestämma denna, samt reda ut dess historia. Med befintliga koordinater på bilen, analyserades dess aerodynamik med hjälp av Computational fluid dynamics. För att få en bättre förståelse över bilens beteende genomfördes simuleringarna i olika scenarier i form av varierande hastigheter, anströmningsvinklar (yaw-vinklar) samt fall med och utan hjulkåpor. Resultaten från simuleringarna gav värden på luftmotståndskoefficienten CD och lyftkraftskoefficienten CL, samt hur normalkraftsfördelningen på bilen förändrades. Resultaten analyserandes och tolkades tillsammans med figurer från simuleringarna, för att förstå resultatens innebörd. Från resultaten framgick det tydligt att bilens normalfördelning förskjuts framåt då hastigheten ökar, vilket gäller för samtliga fall vare sig det är med eller utan kåpor, eller med en förändrad anströmningsvinkel. Jämförelsen med och utan kåpor visade att då kåporna avlägsnats ökade både luftmotståndet och lyftkraften. Överlag är luftmotståndet relativt lågt och förändras inte nämnvärt mellan olika fall då hastigheten förändras, vilket är positivt ur ett designperspektiv. När det gäller lyftkraften sker störst förändring på bilens framaxel där beloppet ökade markant, vilket är den största anledningen till att normalfördelningen förskjuts framåt. Därmed är det denna faktor som har störst inverkan på bilens beteende och tenderar att göra den över- eller understyrd.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
bil , aerodynamik , CFD-simulering , STAR-CCM+ , Porsche , Type 64 , lyftkraft , luftmotstånd , CL & CD , strömningsteori
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index