Investeringstrategi för ett hållbart maskininnehav En utredning av teknisk och ekonomisk utveckling av klimateffektiva arbetsmaskiner

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Brandt, Olle
Villwock, Carl
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Bygg- och anläggningsbranschen står idag för cirka 20% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och en del av dessa utsläpp beror på de arbetsmaskiner som används i byggprojektet. Flera stora aktörer inom branschen har enats om att minska sina utsläpp med 50% till 2030 för att till 2045 ha nettonollutsläpp. I takt med att ny teknik så som vätgasdrift och elektrifiering utvecklas börjar beställare sätta krav på att entreprenörer kan genomföra byggprojekt med lägre klimatpåverkan där kraven bland annat innefattar klimatneutrala arbetsmaskiner. För att möta efterfrågan av klimatneutrala arbetsmaskiner och nå de klimatmål som finns för branschen behöver byggföretag investera i klimatneutrala maskiner. För att investera ansvarsfullt krävs det att investeringarna är underbyggda med fakta och de är både ekonomiskt och klimatmässigt hållbara. Syftet med rapporten är därför att utreda hur den tekniska utvecklingen av klimatneutrala maskiner ser ut samt vilken ekonomisk påverkan investering i sådana får. Rapporten har utförts på Skanska Sverige AB:s avdelning Region Special som är företagets största maskinägare. Rapporten innefattar investeringskalkyler, utredning av teknisk mognadsgrad och beräkningar av utsläpp för att i resultaten presentera olika strategiförslag. Rapportens resultat visar att det är svårt att nå det uppsatta klimatmålet om minskning av växthusgasutsläpp med 50% för arbetsmaskiner till år 2030 oberoende av investeringsstrategi. Den tekniska utvecklingen av klimatneutrala arbetsmaskiner sker inte i tillräckligt snabb takt. Resultaten visar även att kostnaden för investering i klimatneutrala maskiner är betydligt högre jämfört med traditionella dieselmaskiner vilket innebär att det är svårt att bibehålla lönsamheten om inte debiteringen ökas kraftigt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
investering , kalkyl , hållbarhet , arbetsmaskiner
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index