Ny bebyggelse på Almöstrand - Planering av bostadområde i kuperad terräng

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159392
Download file(s):
File Description SizeFormat 
159392.pdfFulltext3.26 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Ny bebyggelse på Almöstrand - Planering av bostadområde i kuperad terräng
Authors: Johansson, Marcus
Jonsson, Tim
Abstract: Tjörns kommun har planer på att bebygga Almön, en halvö belägen på nordöstra Tjörn intill Tjörnbron. Projektet är avgränsat till området som benämns Almöstrand, vilket är Almöns västra strand, en kuperad sluttning med kraftigt lutande partier som idag till största del består av skogsmark. Syftet är att undersöka hur man på olika sätt kan planera vägsträckningen i området, samt placering och utformning av hus, med hänsyn till en rad olika parametrar. Undersökningen visualiseras slutligen i 3D, i form av renderingar från Revit Architecture samt en fysisk modell. Initialt genomfördes en utredning för att ge beslutsunderlag till projektet. Vidare gjordes en fallstudie vilken har använts som referens och inspiration till arbetet. Modelleringsarbetet inleddes i 2D med hjälp av handskisser och AutoCAD för att sedan övergå till 3D-modellering i Revit Architecture samt utformning av en handgjord fysisk modell. Arbetet har resulterat i två olika områdesförslag som planeringsmässigt skiljer sig åt och reflekterar sina respektive referensobjekt. Resultatet återspeglas av våra tankar gällande hög tillgänglighet och en strävan efter att bevara den ursprungliga naturen. Andra viktiga parametrar som tagits i beaktande är trafikmatning och hållbar utveckling. Sammanfattningsvis har vi skapat två förslag som är lättillgängliga för både fordonstrafik, fotgängare och funktionshindrade och utnyttjar Almöstrands naturliga förutsättningar. ABSTRACT Tjörns municipality has plans to develop Almön, a peninsula located on the northeast of Tjörn next to the bridge named Tjörnbron. The project is limited to the area known as Almöstrand, which is Almöns left bank, a uneven hill with steep areas, which today mainly consists of woodland. The aim is to explore different ways to plan the street grid in the area, and the location and design of the houses, in regard to a number of different parameters. Finally, the investigation is visualized in 3D, in the shape of photo realistic pictures from Revit Architecture and a physical model Initially, an investigation was made to provide decision basis for the project. Furthermore a case study was made, which was used as reference and inspiration to the work. The modelling work began in 2D using hand sketches and AutoCAD and then moved on to 3D modelling in Revit Architecture, and the creation of a hand-made physical model. This work has resulted in two different proposes of residential areas which differs from each other in regards to their planning method and reflect their respective references. The result reflects in our thoughts regarding high accessibility and our desire to preserve the original nature. Other important parameters taken into account are the traffic supply and sustainable development. In conclusion we have created two proposes which are accessible to traffic, pedestrians and functional disabled people and imposes the natural conditions of Almöstrand.
Keywords: Hållbar utveckling;Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Sustainable Development;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159392
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.