Gaskombianläggningar på fartyg - En jämförande studie mellan gaskombianläggningar och lågvarviga dieselmotorer

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179946
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Gaskombianläggningar på fartyg - En jämförande studie mellan gaskombianläggningar och lågvarviga dieselmotorer
Authors: Höyer, Alexander
Persson, Johanna
Abstract: På senare tid har olika metoder för framdrivning av fartyg diskuterats inom sjöfartsnäringen. Lågvarviga dieselmotorer har hittills dominerat i valet för framdrivning av stora containerfartyg då dessa motorer har en relativ hög verkningsgrad. Idag finns det hårda miljökrav i SECA - områden som kommer att skärpas vilket tvingar motortillverkarna att utveckla de lågvarviga dieselmotorerna för att dessa motorer skall klara av regleringen på deras utsläpp. I denna rapport presenteras en kvalitativ studie där det undersökts om en gaskombianläggning (gasturbin kombinerad med en ångcykel) kan vara ett bättre alternativ än en lågvarvig dieselmotor i fråga om verkningsgrad och möjligheten att klara miljökraven. Vetenskapliga studier som tidigare gjorts om gaskombianläggningar har studerats med syftet att finna och analysera de faktorer som påverkar valet av framdrivningssystem. Styrkanden av teori och resultat har fåtts genom en semistrukturerad intervju med forskare inom området. Resultatet visar att valet av framdrivningssystem beror på fartygets eleffektbehov och möjligheten att utnyttja den extra effekt som fås från ångcykeln och på så vis öka verkningsgraden, bränslepriser samt möjligheten att klara miljökraven.
Keywords: Energisystem;Energi;Hållbar utveckling;Marin teknik;Transport;Energy Systems;Energy;Sustainable Development;Marine Engineering;Transport
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179946
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.