Kvalitetsutveckling och Six Sigma vid Cryo AB

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239137
Download file(s):
File Description SizeFormat 
239137.pdfFulltext2 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kvalitetsutveckling och Six Sigma vid Cryo AB
Authors: Jasarov, Erold
Pezeshki, Sasan
Abstract: Cryo AB är ett företag som tillverkar utrustning för transport, hantering samt förvaring av kryogeniska gaser. En av produkterna som tillverkas är en 40 fots container vid namn Helicon. Produkten används för transport av flytande helium; vilket är det grundämne som har lägst kokpunkt, -269 °C. Helicon transporterar en heliumlast med ett värde på cirka två miljoner kronor, detta resulterar i att det ställs höga krav på produktens prestanda samt driftsäkerhet. Målet med projektet var att erhålla en tillverkningsprocess med ett bättre kvalitetsutfall samt mindre variation. Genom en intervju med den kundansvarige inom företaget framkom det att produktens driftsäkerhet samt hålltid var de viktigaste produktegenskaperna för kunden. För att kunna identifiera vilka parametrar i produktionen som påverkar produktens driftsäkerhet samt prestanda var en ingående analys av historisk data nödvändigt. Vid insamling av historiska fel samt avvikelser framkom det att tillvägagångssättet vid hantering och dokumentering av information var bristfällig, avsaknaden av förbättringsåtgärder har dock resulterat i att medarbetarna accepterat den nuvarande situationen. Detta ledde till att det första steget i kvalitetsförbättringsarbetet blev att strukturera, standardisera samt sammanställa historisk data av produktens fel och avvikelser. För att erhålla en sammanställning som både är standardiserad samt strukturerad behandlades historisk data kring produkten enligt en arbetsgång som var baserad på en feleffektsanalys. Eventuella fel samt avvikelser som uppstår i framtiden skall behandlas med samma metodik för att skapa förutsättningar för ett mer systematiskt kvalitetsarbete där beslut grundas på data. Det nya arbetsgången vid behandling av fel samt avvikelser skapar större förutsättningar för att hitta grundorsaken samt eliminera felet, något som ej fungerat på ett tillfredställande sätt förr. En annan förbättring som initierats och bör implementeras i produktionen är sättet att se på sina processer. Med hjälp av statistisk processtyrning kan företaget införa styrdiagram för att förutspå processernas utfall. Detta ger företaget en möjlighet att reagera på avvikelser i tillverkningsprocesserna för att snabbt kunna ta ställning till problemet och införa åtgärder. Under projektets gång har målet hela tiden varit att ta företagets kvalitetsarbete ett steg framåt, detta för att underlätta implementeringen av förbättringsåtgärderna samt minimera risken för ”återfall”.
Keywords: Produktion;Hållbar utveckling;Produktionsteknik;Production;Sustainable Development;Manufacturing engineering
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technology
Series/Report no.: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239137
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.