CHANGE MANAGEMENT FÖR VDC - Effektivare förändringsstrategier

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255230
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: CHANGE MANAGEMENT FÖR VDC - Effektivare förändringsstrategier
Authors: Eklund, Amanda
GALLIHER, ANDREA
Abstract: Virtual Design and Construction (VDC) är ett arbetssätt som har blivit allt vanligare inom byggbranschen. Arbetssättet hjälper branschen att möta dagens krav om kortare byggtider och skapar bättre förståelse för projekten. VDC som arbetssätt binder samman BIM med processer, organisationen och mätetal. Veidekke har flest VDC-certifierande medarbetare i Skandinavien och många av deras projekt präglas av VDC. Företaget vill höja sin lägstanivå och få ut arbetssättet i alla sina projekt samtidigt som de vill fortsätta driva utveckling av VDC framåt. Den här rapporten syftar till att undersöka hur implementeringen av VDC ser ut på Veidekke Bygg Väst och identifiera svagheter för att därefter kunna ta fram rekommendationer som hjälper företaget att optimera arbetet med VDC. För att möjliggöra denna rapport har en litteraturstudie genomförts och ett flertal av Veidekkes medarbetare som arbetar med VDC intervjuats. Under litteraturstudien har företagets egna material och Change Management-teorier studerats. Resultatet från intervjuerna pekar på att det finns oklarheter kring vad som förväntas av medarbetarna på företaget. Det framgår även att det finns en stor önskan om tydligare riktlinjer och krav uppifrån. Därefter har intervjuresultatet bundits samman med teorier inom Change Management för att ta fram lämpliga rekommendationer till företaget. Som förbättringsförslag rekommenderas bland annat införandet av en regional roll som ansvarar för implementeringen och utvecklingen av VDC på Bygg Väst. Vidare rekommenderas även att en grundläggande kurs inom VDC ska erbjudas innan VDCcertifieringen för att få en jämnare kunskapsnivå bland kursdeltagarna under certifieringen och därmed optimera vinningen av certifieringen.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : ACEX20-18-28
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255230
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.