CHANGE MANAGEMENT FÖR VDC - Effektivare förändringsstrategier

dc.contributor.authorEklund, Amanda
dc.contributor.authorGALLIHER, ANDREA
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadstekniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineeringen
dc.date.accessioned2019-07-03T14:45:35Z
dc.date.available2019-07-03T14:45:35Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractVirtual Design and Construction (VDC) är ett arbetssätt som har blivit allt vanligare inom byggbranschen. Arbetssättet hjälper branschen att möta dagens krav om kortare byggtider och skapar bättre förståelse för projekten. VDC som arbetssätt binder samman BIM med processer, organisationen och mätetal. Veidekke har flest VDC-certifierande medarbetare i Skandinavien och många av deras projekt präglas av VDC. Företaget vill höja sin lägstanivå och få ut arbetssättet i alla sina projekt samtidigt som de vill fortsätta driva utveckling av VDC framåt. Den här rapporten syftar till att undersöka hur implementeringen av VDC ser ut på Veidekke Bygg Väst och identifiera svagheter för att därefter kunna ta fram rekommendationer som hjälper företaget att optimera arbetet med VDC. För att möjliggöra denna rapport har en litteraturstudie genomförts och ett flertal av Veidekkes medarbetare som arbetar med VDC intervjuats. Under litteraturstudien har företagets egna material och Change Management-teorier studerats. Resultatet från intervjuerna pekar på att det finns oklarheter kring vad som förväntas av medarbetarna på företaget. Det framgår även att det finns en stor önskan om tydligare riktlinjer och krav uppifrån. Därefter har intervjuresultatet bundits samman med teorier inom Change Management för att ta fram lämpliga rekommendationer till företaget. Som förbättringsförslag rekommenderas bland annat införandet av en regional roll som ansvarar för implementeringen och utvecklingen av VDC på Bygg Väst. Vidare rekommenderas även att en grundläggande kurs inom VDC ska erbjudas innan VDCcertifieringen för att få en jämnare kunskapsnivå bland kursdeltagarna under certifieringen och därmed optimera vinningen av certifieringen.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/255230
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesExamensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : ACEX20-18-28
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectSamhällsbyggnadsteknik
dc.subjectCivil Engineering
dc.titleCHANGE MANAGEMENT FÖR VDC - Effektivare förändringsstrategier
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
Ladda ner