CHANGE MANAGEMENT FÖR VDC - Effektivare förändringsstrategier

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2018
Författare
Eklund, Amanda
GALLIHER, ANDREA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Virtual Design and Construction (VDC) är ett arbetssätt som har blivit allt vanligare inom byggbranschen. Arbetssättet hjälper branschen att möta dagens krav om kortare byggtider och skapar bättre förståelse för projekten. VDC som arbetssätt binder samman BIM med processer, organisationen och mätetal. Veidekke har flest VDC-certifierande medarbetare i Skandinavien och många av deras projekt präglas av VDC. Företaget vill höja sin lägstanivå och få ut arbetssättet i alla sina projekt samtidigt som de vill fortsätta driva utveckling av VDC framåt. Den här rapporten syftar till att undersöka hur implementeringen av VDC ser ut på Veidekke Bygg Väst och identifiera svagheter för att därefter kunna ta fram rekommendationer som hjälper företaget att optimera arbetet med VDC. För att möjliggöra denna rapport har en litteraturstudie genomförts och ett flertal av Veidekkes medarbetare som arbetar med VDC intervjuats. Under litteraturstudien har företagets egna material och Change Management-teorier studerats. Resultatet från intervjuerna pekar på att det finns oklarheter kring vad som förväntas av medarbetarna på företaget. Det framgår även att det finns en stor önskan om tydligare riktlinjer och krav uppifrån. Därefter har intervjuresultatet bundits samman med teorier inom Change Management för att ta fram lämpliga rekommendationer till företaget. Som förbättringsförslag rekommenderas bland annat införandet av en regional roll som ansvarar för implementeringen och utvecklingen av VDC på Bygg Väst. Vidare rekommenderas även att en grundläggande kurs inom VDC ska erbjudas innan VDCcertifieringen för att få en jämnare kunskapsnivå bland kursdeltagarna under certifieringen och därmed optimera vinningen av certifieringen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index