Energitillförsel till kylanläggningar och dess påverkan på växthusgasutsläpp

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255491
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255491.pdfFulltext3.32 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Energitillförsel till kylanläggningar och dess påverkan på växthusgasutsläpp
Authors: Tillman, Patrick
Berndtsson, Patrik
Abstract: Denna studie har haft som syfte att utröna hur ett byte av köldmedium i befintliga kylanläggningar påverkar växthusgasutsläppen med inriktning på energitillförseln för driften av kylanläggningen och dess CO2 utsläpp. Metoden har varit att ta fram driftsdata med hjälp av en simulator och komplettera med anläggningsdata från verkliga fartyg. Det finns ett par olika beräkningsmodeller för att beräkna miljöpåverkan på kylanläggningar där man även tar hänsyn till energiproduktionens miljöpåverkan. TEWI (Total Equivalent Warming Potential) är den metod som valts i denna studie. I de beräkningarna som utförts påvisas att byte till nya mer miljövänliga köldmedier i gamla anläggningar medför en ökad miljöpåverkan främst i form av CO2 utsläpp. Det visar sig att energibehovet i gamla anläggningar som är optimerade för gamla köldmedier ökar och därmed kräver mera energiproduktion. Det visar sig också att landanslutningar, dock beroende på var i världen anslutningen sker, jämfört med egenproducerad energi ger en minskad miljöpåverkan. Främst beroende på att landbaserad energi ofta är mer miljövänligt producerad än den vanligaste formen på fartyg som är dieseltillverkad.
Keywords: Energi;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Naturresursteknik;Energisystem;Annan miljöbioteknik;Energy;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Environmental Engineering;Energy Systems;Other Environmental Biotechnology
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255491
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.