Kommunikationen mellan Pilot och Co-Pilot i trånga farleder på svenska RO-PAX fartyg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255960
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255960.pdfFulltext2.61 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kommunikationen mellan Pilot och Co-Pilot i trånga farleder på svenska RO-PAX fartyg
Authors: Henriksson, August
Ågren, Simon
Abstract: En av de viktigaste delarna under navigation i en trång farled med två navigatörer är en väl fungerande kommunikation. För att kommunikationen skall fungera krävs det flera olika faktorer. Med detta i beaktning undersöktes det hur kommunikationen fungerar på svenska RO-PAX fartyg i trånga farleder när det är två navigatörer på bryggan. Studien utfördes med två metoder, dels med egna observationer ombord på fyra svenska fartyg under totalt 21 timmar på bryggan. Den andra metoden var en enkät som skickats ut till hundra aktiva befälhavare och styrmän, varav 24 svarade. Detta gjorde att studien dels byggde på en observerande bedömning av hur väl kommunikationen fungerar, men även hur kommunikationen anses fungera av de aktiva navigatörerna. Resultatet av studien visade att kommunikationen i stora delar fungerar väl enligt navigatörerna, dock fanns det vissa faktorer som kan bli bättre. En av sakerna som kan bli bättre är ”think aloud”. Andra delar som fördes fram av de aktiva navigatörerna var att störande moment, som till exempel telefonsamtal och sjukvårdsrelaterade saker stör navigeringen. Kurser och utbildningar tycker flera är bra moment som kan förbättra kommunikationen. En annan sak som resultat visade var att personlighet och erfarenhet är en faktor som påverkar hur kommunikationen fungerar. Även att tydliggöra mer vem som skall göra vad i bryggteamet kan påverka kommunikationen. Att direkt skicka nya styrmän på kurser som till exempel Bridge Resource Management (BRM) ses som en åtgärd.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Transport;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Marin teknik;Kommunikationsvetenskap;Information & Communication Technology;Transport;Innovation & Entrepreneurship;Marine Engineering;Communication Studies
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255960
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.