Hur blir byggchefen en ledare? En studie om kompetenshantering och strategiskt ledarskap

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256139
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256139.pdfFulltext11.49 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Hur blir byggchefen en ledare? En studie om kompetenshantering och strategiskt ledarskap
Authors: CRNOJA, MARINA
GARCES, PAUL SIMON FADDUL
Abstract: Kravet på ett bra och effektivt ledarskap är påtagligt i byggorganisationen, då byggchefen förväntas samordna olika aktörer i byggprojekt och samtidigt hålla sig inom projektets ramar för att producera ett bra resultat. Byggbranschen är i en rådande högkonjunktur, samtidigt som bristen på kompetent personal är hög och teknologiutvecklingen ligger på en lägre nivå än i andra branscher. Rollen som byggchef skiljer sig från den traditionella chefsrollen i ett antal faktorer, särskilt då byggprojekt är unika, resultat tar längre tid att se och utvärdera, samt att man ständigt ska samordna olika aktörer i projekten. På så sätt ställs höga krav på ett bra ledarskap som ska bidra till att hjälpa byggföretagen nå efterfrågan i branschen. Projektet har genomförts i samarbete med Wästbygg i syfte att skapa en bild över hur man idag på företaget arbetar med ledarskap och hur det kan förbättras. Detta har gjorts genom att intervjua anställda i ledande befattningar på företaget, samt genom att ta del av företagsinterna dokument såsom KMA-handbok, befattningsbeskrivningar och Års- och hållbarhetsrapport. Syftet var även att se hur man i byggorganisationen arbetar med kompetenshantering och det strategiska ledarskapet som genomsyrar företagskulturen. Efter en omfattande litteraturstudie inom ledarskap, byggbranschen samt HR-teorier som grund till intervjuer med anställda på företaget fastställs det att byggorganisationer bör arbeta med ledarskapet i en högre utsträckning än de gör idag. Man bör särskilt ställa krav på ledarskap i valet av byggchefer, där den byggnadstekniska kunskapen kan värderas lägre än den görs idag. Utifrån den studie som utförts är rekommendationen att byggorganisationen bör ha en samlad ledarskapsteori där man vågar bortse från den traditionella kompetensprofilen. Dessutom bör mentorskap utnyttjas för erfarenhetsåterföring, i kombination med löpande ledarskapsutbildningar som ersätter de intensiva kurser som erbjuds idag. Vidare är det viktigt att arbeta ur ett långsiktigt perspektiv där man kopplar rätt person till rätt projekt för att säkerställa goda resultat genom ett gott ledarskap.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256139
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.