Redo för ECDIS?

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256272
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256272.pdfFulltext2.85 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Redo för ECDIS?
Authors: Nykvist, Emma
Olafsson, Carl
Abstract: De senaste årens stora tekniska framsteg i fråga om navigationsutrustning har i många avseenden förändrat det navigatoriska arbetet ombord. Ett exempel på detta är hur Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) nästan helt har ersatt traditionella papperssjökort. För att stävja ökningen av ECDIS-relaterade olyckor har den Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO), genom flaggstaterna, skapat en utbildningsstandard för att öka och upprätthålla en uppdaterad kompetens bland seglande befäl. I denna studie undersöks om Transportstyrelsens regelverk kring ECDIS-utbildning av nautiker är tillräckligt för att upprätthålla fullgod ECDIS-kunskap hos svenska däcksbefäl. Detta undersöktes genom att låta en grupp befäl besvara en nätbaserad enkät med både allmänna frågor om deras ECDIS-vanor och en kunskapstestande del. Resultatet indikerar att respondenterna, inom hantering av ECDIS, både har en bristande kunskapsnivå och en otillfredsställande tillgång till utbildningsmöjligheter. Men vad viktigare är, uppvisar respondenterna samtidigt en vilja att fördjupa sina kunskaper via både kompetensutveckling och ombordövningar.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Hållbar utveckling;Marin teknik;Information & Communication Technology;Sustainable Development;Marine Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256272
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.