Solavskärmning Påverkan på en byggnads energianvändning och dess termiska klimat

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300339
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20-19-23.pdf4.24 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Solavskärmning Påverkan på en byggnads energianvändning och dess termiska klimat
Authors: Boström, Per
Uhlén, Edvin
Abstract: Vilken typ av solavskärmning som en byggnad utrustas med kan på flera vis påverka dess termiska inomhusklimat, energianvändning samt dagsljusinsläpp. Att tidigt i projektet ta hänsyn till solavskärmningens möjligheter kommer underlätta arbetet med ovan nämnda faktorer under resten av projekteringen. De tre huvudsakliga lösningstyperna är exteriör, mellanliggande och interiör solavskärmning. Vilken av dessa som väljs beror bland annat på syftet med lösningen, budget samt byggnadens design, då de alla tre uppfyller delvis olika syften. För att bygga upp förståelse kring hur projekteringen av en solavskärmningslösning går till har lösningen på Världslitterturhuset på Gamlestadens torg i Göteborg utvärderats. En enkätundersökning har utförts för att utvärdera hyresgästernas upplevelse av solavskärmningslösningen, och utifrån dessa resultat gjordes en mätning av det termiska inomhusklimatet. Beräkningar har utförts i IDA ICE för att utvärdera solskyddets påverkan på det termiska inomhusklimatet. Utifrån den samlade kunskapsbas som byggts upp kan det konstateras att den huvudsakligen påverkar det termiska inomhusklimatet samt energianvändningen, men att bländningsproblematiken inte påverkas. Den kunskap som erhölls vid utvärderingen av solskyddet på Världslitteraturhuset tillämpas sedan vid utformningen av solskyddslösningen på kulturhuset i Bergsjön, som Sweco projekterar. Tillämpningen är relevant, då solskyddslösningarna delar många likheter. Tillsammans med projektgruppen hos Sweco arkitekter simulerades olika solskyddslösningar i IDA ICE, och det diskuterades kring vilken lösning som passade byggnaden bäst utifrån budget samt projektets övriga förutsättningar. Beräkningsresultat visade att lösningen som föreslås i rapporten möter de krav som ställs på solvärmelasten enligt Miljöbyggnad silver, utan att avvika från de krav som ansvarig arkitekt ställer på fasadens utformning eller projektets ekonomi.
Keywords: Solavskärmning;Inomhusklimat;solljus;solvärmelast;g-värde;elektrokroma glas;MicroShade;Miljöbyggnad;IDA ICE
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300339
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.