Vattenskador i nyproducerade bostadshus- En kvalitativ studie kring dess konsekvenser, orsaker och möjliga åtgärder

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300342
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20-19-26.pdf989.93 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Vattenskador i nyproducerade bostadshus- En kvalitativ studie kring dess konsekvenser, orsaker och möjliga åtgärder
Authors: Stenmark, John
Abstract: SAMMANFATTNING I en aktuell rapport från Boverket, där byggentreprenörer fick svara på frågan om vilka skador, fel och brister som är vanligast i byggprojekt, hamnade utträngande vatten genom rör högst upp. Samtidigt saknas offentlig dokumentation och statistik för hur dessa typer av problem har uppkommit samt vad som orsakat dem. Detta eftersom problemen och deras konsekvenser ofta åtgärdas direkt på plats utan att information förs vidare till några offentliga instanser. Syftet med detta examensarbete är att utifrån semi-strukturerade intervjuer med aktörer, främst verksamma i produktionen av bostadsbyggande, undersöka vilka orsaker som ligger bakom vattenskadors uppkomst, skadornas konsekvenser, samt att analysera möjliga åtgärder som byggentreprenören skulle kunna vidta för att potentiellt minska antalet vattenskador i sina projekt, nu och i framtiden. Slutsatserna visar på att vattenskador är något som inte undgår någon, vare sig det är byggentreprenören, underentreprenören eller kunden. Samtidigt är det tydligt att ju senare en läcka sker eller upptäcks, desto kostsammare och mer problematiska blir dess konsekvenser. Otäta kopplingar, åverkan på ledningar samt läckage kring kopplingar i köksutrymmen och vitvaror är enligt studien de vanligaste läckorna bakom de vattenskador som sker under produktionen. De mänskliga faktorer som föranlett till felen tycks gå i linje med tidigare studier; kort sagt framstår motivationsbrist, kunskapsbrist och tidsbrist som vanligt hos aktörer i produktionen. För att VVSmontörer och övriga yrkesarbetare ska få rätt förutsättningar är produktionsledningens samordning, kommunikation och planering väsentlig. Produktionsledningen har enligt studien saknat tillräckligt med kunskap om VVS-installationer samt vad som förväntats och vilka krav som VVS-montörerna arbetar utefter. Även erfarenhetsåterföringen och dokumentationen gällande vattenskadorna har inte utförts på ett strukturerat sätt. Utifrån studiens slutsatser kunde sedan ett par förslag på åtgärder tas fram. Främst att ledare i produktionen behöver utbildas till mer förståelse kring VVS-installationer samt vad som förväntas från montörerna. Det framkom även att det hos byggentreprenören behövs ett mer strukturerat sätt att föra vidare erfarenheter gällande vattenskador som sker under produktionen.
Keywords: Vattenskador;konsekvenser;orsaker;åtgärder;VVS;Ledningssystem;Nyproduktion;bostäder
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300342
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.