Trygghet och Säkerhet i Stadsmiljöer

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300823
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20- Johanna Örnberg_Sandra Gustavsson.pdf2.95 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Trygghet och Säkerhet i Stadsmiljöer
Authors: Gustavsson, Sandra
Örnberg, Johanna
Abstract: Enligt den Nationella trygghetsundersökningen så känner en stor del av befolkningen i Sverige en oro för sin trygghet och säkerhet när de rör sig i ute i stadsmiljöer, framför allt på kvällarna. I Göteborg så pekar statistiken på att det är i stadsdelen Centrum som det sker flest brott och i centrums kärna ligger Göteborgs största kollektivtrafiknod och den historiskt viktiga Brunnsparken. Brunnsparken har under en längre tid haft ett dåligt rykte och varit en plats där människor känner sig otrygga och inte vill vistas på. Parken har haft en dålig markbeläggning och haft för mycket träd vilket har gjort platsen lerig och mörk vilket också har bidragit till dålig sikt samt gjort det onaturligt att korsa igenom parken. Under våren 2020 har parken renoverats för att åtgärda dessa problem och göra parken till en mer trivsam plats. I denna rapport studeras hur utformningen av stadsmiljö påverkar människors säkerhet och känsla av trygghet. Här studeras också vilka metoder och riktlinjer det finns gällande trygghet och säkerhet samt hur väl dessa metoder har tagits i beaktning under projektet med Brunnsparken. För att kunna besvara dessa frågor har en litteraturstudie utförts där flera metoder och handböcker kunde identifieras. Intervjuer med de viktigaste aktörerna i och runt Brunnsparken har genomförts samt platsbesök i parken. Efter ombyggnationen fick parken bättre markbeläggning, tydligare gångstråk samt färre träd vilket medgav större aktivitet, enklare orientering samt solljus och överblickbarhet. Resultatet från intervjuerna visade att många av aktörerna inte hade något fast underlag gällande trygghet och säkerhet i stadsplanering utan arbetade till största del efter gamla erfarenheter. Sedan analyserades och jämfördes den nya parken med litteraturstudien för att se hur väl aktörerna lyckats med de olika faktorerna kring trygghet och säkerhet. Av detta drogs slutsatsen att aktörerna har gjort ett bra jobb trots att de flesta inte använt de fasta metoder och riktlinjer som togs fram under litteraturstudien.
Keywords: Brunnsparken, trygghet, säkerhet, stadsplanering, brottsstatistik, gångstråk, belysning, överblickbarhet, Ögon på gatan, hållplatser
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300823
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.