Samverkansprojekt i innovativa miljöer

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300948
Download file(s):
File Description SizeFormat 
E2020_011.pdf523.42 kBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Samverkansprojekt i innovativa miljöer
Authors: Agnefjärd, Frida
Lyberg, Charlotte
Abstract: I den temporära arbetsformen projekt sker utförandet allt oftare i samverkan med olika organisationer, vilket kan innebära att man har fler resurser att ta del av mellan organisationerna. Samverkan leder i sin tur till att projekten blir mer effektiva, når mål samtidigt som risker fördelas mellan parterna i projektet. I projekt som verkar i innovativa miljöer mynnar resultatet ut i en innovation, men dessa projekt brukar oftast kräva ett mer flexibelt tillvägagångssätt än andra projekt då målet inte är lika väldefinierat. Problematik för projekt som bedrivs både genom samverkan samt inom innovation kan vara att projektmedlemmarna har olika uppfattningar kring vad projektet syftar till och hur man ska arbeta för att nå målet. Det blir därmed viktigt att förstå vilka faktorer som är viktiga för att lyckas med samverkansprojekt i innovativa miljöer samt vad som särskiljer projektformen från andra typer av projekt. För att besvara syftet har en intervjustudie genomförts med utgångspunkt hos AI Innovation of Sweden, en organisation som arbetar med samverkansprojekt i innovativa miljöer. Intervjuer har genomförts med anställda på företaget samt med externa projektdeltagare. Därutöver har intervjuer gjorts med parter från miljöer där samverkansprojekt är vanliga, men där en koppling till AI Innovation of Sweden eller innovativ miljö inte varit ett krav. Utifrån empirin och det teoretiska ramverket har en syntes skapats kring vad som är viktigt och särskiljande för samverkansprojekt i innovativa miljöer. Empirin belyser att tydlig kommunikation, beslutsmandat i den externa organisationen och vikten av att ha rätt resurser i form av både kompetens, tid och monetära medel är viktigt för att samverkansprojektet i innovativa miljöer ska nå framgång. Arbetsformen är unik då de två första faserna, nätverkande och idé, sker samtidigt vilket försvårar arbetsgången då man både ska skapa en kreativ miljö för att utveckla idéer samt nätverka för att finna projektdeltagare och resurser.
Keywords: samverkansprojekt,;innovationsprojekt,;projektfaser;nätverkande
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: E2020_011
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300948
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.