Hållbar utveckling på Ringön En hållbarhetsanalys för stadsutveckling

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300997
Download file(s):
File Description SizeFormat 
E2020_065.pdfE2020:0653.72 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Hållbar utveckling på Ringön En hållbarhetsanalys för stadsutveckling
Authors: Lind, Elin
Eklund, Simon
Abstract: Göteborg genomgår sin största stadsutveckling i modern tid och räknas växa med nästan en tredjedel i befolkningsmängd till 2035 (Göteborgs stad, 2019). Med begränsad yta i de centrala delarna kan därför problematisk mark behövas nyttjas, exempelvis förorenad industrimark. Ett av dessa potentiella utvecklingsområden, med en lång historia av industri på området, är Ringön, som ligger i Göteborg på Hisingen mellan Backaplan och Centralstationen. Syftet med studien är att undersöka förutsättningarna för Ringön att bli en attraktiv och hållbar stadsdel i Göteborg, detta genom att göra en hållbarhetsbedömning av möjliga scenarier för utvecklingen av området. Med hjälp av en litteratur- och kartstudie lokaliserades föroreningar på området och potentiella saneringsmetoder lämpade för Ringön kunde väljas. Litteraturstudien gav också svar på vad hållbar utveckling är och vilken vision som finns för Ringön, vilket gav möjlighet för att skapa de tre framtidsscenarierna: ”Verksamhetsutveckling”, ”Blanda nytt och gammalt” samt ”Total makeover”. För respektive scenario beräknades en marksaneringskostnad. ”Verksamhetsutveckling” var ett mindre kostsamt alternativ, ”Blanda nytt och gammalt” var dyrare medan ”Total makeover” blev dyrast. För att bedöma vilket scenario som ansågs troligast ur ett hållbarhetsperspektiv utreddes respektive scenario mot FN:s globala mål och Göteborgs egna miljömål med hjälp av indikationstabeller. Studien ledde fram till att det bästa alternativet för Ringön var blandstadsscenariot ”Blanda nytt och gammalt”.
Keywords: Ringön;hållbar stadsutveckling;scenarion;marksanering
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: E202:065
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300997
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.