Trygghet kopplat till utformning av Metrobusshållplatser - Applicering av trygghetsfaktorer på tänkt Metrobusshållplats i Partille vid E20.

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301337
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 Nike Kruners_Sofia Jonsson.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Trygghet kopplat till utformning av Metrobusshållplatser - Applicering av trygghetsfaktorer på tänkt Metrobusshållplats i Partille vid E20.
Authors: Jonsson, Sofia
Kruners, Nike
Abstract: Alla borde få känna sig trygga i kollektivtrafiken, men tyvärr är det inte så för alla. De grupper som oftast känner sig otrygga är kvinnor, äldre och de med funktionssvårigheter, där anledningen till obehaget kan vara kopplat till kollektivtrafikens hållplatser och stationer. Vissa av dessa människor kanske gör det aktiva valet att avstå från vissa sociala aktiviteter för att inte behöva åka kollektivt. Men att använda kollektivtrafiken har många fördelar. Det är ett miljövänligt trafikslag samt bidrar till social och ekonomisk hållbarhet. Aktiva handlingar och förbättringar av det offentliga rummet kan öka kollektivtrafikens attraktivitet, så fler väljer ett mer hållbart trafiksätt. Syftet med denna rapport är att belysa aspekter inom trygghet kopplat till hållplatser för ett specifikt kollektivtrafikslag, det vill säga det Bus Rapid Transit (BRT)-inspirerade systemet Metrobuss, som ska implementeras i Göteborg inom de närmsta åren. Målet är att de studerade trygghetsfaktorerna ska mynna ut i ett utformningsförslag för hållplatsen i Partille på motorvägen E20. En litteraturstudie har genomförts för att studera faktorer kopplade till resenärens trygghet på hållplatser såväl som andra relevanta element för ökad trygghet vid BRT-stationer. Litteraturstudien består av granskning av rapporter, enkätundersökningar, handböcker etc. från myndigheter, forskare och doktorsavhandlingar. Bakgrundsinformation om begreppet trygghet samt platsbesök på den befintliga platsen Partille vid E20, där den tänkta hållplatsen ska placeras, har gjorts. En omfattande workshop genomfördes i syfte att utvärdera och förbättra det framtagna utformningsförslaget för Metrobusshållplatsen i Partille vid E20. Deltagarna på workshopen var sakkunniga i ämnet från företagen Ramboll, Västtrafik, Partille Kommun och Chalmers Tekniska Högskola. Svarsmaterialet och de föreslagna förbättringsområdena resulterade i det slutgiltiga utformningsförslaget för Metrobusshållplatsen. Förbättringar om bl.a. närhet till service, tillgänglighet på hållplatsen och fler brottsförebyggande attribut har gjorts. Det slutgiltiga förslaget som presenteras i Bilaga 6-7, föreställer de trygghetsfaktorer som ger resenären en så god trygghet som möjligt för den specifika plats för Metrobuss i Partille vid E20.
Keywords: Trygghet, BRT, Metrobuss, kollektivtrafik
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301337
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.