Cirkulära arbetssätt för en hållbar klädindustri

Examensarbete på kandidatnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301469
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
TEKX04-20-20.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete på kandidatnivå
Titel: Cirkulära arbetssätt för en hållbar klädindustri
Författare: Iversén, Anna
Michelsen, Cecilia
Ottosson, Clara
Dahl, Fredrik
Fransson, Linnéa
Jakobsson, Rebecka
Sammanfattning: Syftet med studien är att utreda vilka strategier företag inom klädindustrin använder sig av vid arbete med cirkulära tekniker eller koncept samt vilka svårigheter som uppkommer i samband med det cirkulära arbetet. Vidare syftar studien till att undersöka vilket värde företag i klädindustrin upplever vid arbete med cirkulära tekniker eller koncept. Studiens datainsamling är uppbyggd av litteratur i kombination med intervjuer av sju svenska företag. Företagen som undersökts är: Re:newcell, It’s Re:Leased, Sellpy, Repamera, Myrorna, Nudie Jeans och Houdini vilka har analyserats med ramverket ReSOLVE samt teorin kring de tre resursflödes-looparna. Svårigheter med cirkulärt arbete har analyserats genom att kombinera intervjuresultat och litteratur som behandlar barriärer. Värde har studerats i förhållande till företagen genom att extrahera samband från intervjuer och litteratur. Studien visade att företagen arbetar på liknande sätt med cirkularitet. Två tydliga strategier som har påvisats är att skapa enkelhet och att använda tjänstebaserade metoder i cirkulära erbjudanden. Vidare identifierades svårigheter kring att skapa cirkulära erbjudanden på en linjär marknad. Ytterligare en svårighet som urskildes var komplexiteten med att anpassa logistikkedjan till det cirkulära arbetssättet vilket ställer nya krav på företagen. Därutöver har studien visat att de intervjuade företagen med en cirkulär kärnverksamhet upplever monetärt värde, medan företagen med en linjär huvudverksamhet inte erhåller monetärt värde från sitt cirkulära arbete. Slutligen identifierades andra typer av värden som skapas från cirkulärt arbete inom klädindustrin vilka ur ett större perspektiv kan leda till värdeskapande för samhället i stort.
Nyckelord: cirkulärt arbete;cirkulära affärsmodeller;strategier;svårigheter och barriärer;värdeskapande;hållbar klädindustri
Utgivningsdatum: 2020
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Serie/rapport nr.: TEKX04-20-20
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301469
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!