Digitala tvillingar för fastighetsförvaltning med integrerade verksamhetsstöd: En fallstudie av ett pilotprojekt

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302937
Download file(s):
File Description SizeFormat 
2021 ACEX20 Jonas Stenberg - Julia Hope.pdf976.41 kBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Digitala tvillingar för fastighetsförvaltning med integrerade verksamhetsstöd: En fallstudie av ett pilotprojekt
Authors: Hope, Julia
Stenberg, Jonas
Abstract: En digital tvilling i byggnadsbranschen kan motsvara en virtuell kopia av en stad eller byggnad. Några av dessa digitala tvillingar till en byggnad kan definieras som en infrastruktur som möjliggör för att potentiellt husera ytterligare funktioner för att stödja affärsverksamheter som bedrivs i byggnaden. Flertalet studier belyser dock brister i hur digitala tvillingar implementeras, vilket hindrar en effektiv användning av dem. Detta tyder på ett behov av att ändra angreppssätt. Syftet med detta examensarbete var att utvärdera och uppmuntra till vidare diskussion kring hur implementeringen av en digital tvilling och dess potentiella verksamhetsstöd kan ske. Studien belyser potentiella lärdomar grundat i litteratur och insamlade empiriska data, med ett huvudfokus på att maximera framtida värdeskapande i liknande projekt. Examensarbetet utvärderar ett pilotprojekt på ett äldreboende i Göteborg, Villa Ekeberg, där huvudmålen med projektet var att skapa ett smart och interaktivt verksamhetsstöd kopplat till en digital tvilling. För insamling av empiriska data valdes semistrukturerade intervjuer som för att skapa en bild av projektdeltagarnas upplevelser av pilotprojektet och dess genomförande. Resultatet kunde belysa flertalet utmaningar som projektet mött, exempelvis skilda vyer mellan intressenterna kring syfte, projekttyp och förväntningar. Utefter dessa diskuterades kring potentialen med agil projektledning och Benefits Management. Slutsatsen pekar på att en majoritet av utmaningarna kan kopplas till den branschtypiska fallgropen; en bristande process kring hur dessa digitala verktyg ska implementeras. Detta resulterade i diskussionspunkter och förslag till framtida frågeställningar inför framtida liknande projekt.
Keywords: Digital tvilling;Smart nursing home;Benefits Management;agil projektledning;innovationsprojekt;digitalisering;byggnadsbranschen;projektstyrning
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302937
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.