Barriärer vid en omställning till biobaserad plast

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304049
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-21-06.pdf671.95 kBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Barriärer vid en omställning till biobaserad plast
Authors: Antonsson Torin, Ellen
Bååt, Malin
Schmidt, Frida
Bengtsson, Maja
Galligani Vardheim, Sara
Wiklund, Matilda
Abstract: Plast är en väsentlig komponent i det moderna samhället som löser många behov och problem i det dagliga livet. Behovet av plast förväntas dubblas i och med att världsbefolkningen ständigt ökar samtidigt som den allmänna levnadsstandarden förbättras. Trots materialets många fördelar tillkommer även en rad negativa konsekvenser med en utbredd plastanvändning. Under senaste åren har baksidan av denna utbredning börjat upptäckas, inte minst i världshaven. På grund av detta utforskas idag möjligheterna till olika typer av biobaserade plaster, där kan tänkas användas i detta syfte. Lignin finns naturligt som bindemedel i växtriket och är speciellt lättillgängligt i Sverige på grund av den stora tillgången på skog och den stora skogsindustrin. Studien syftar till att undersöka vad som hindrar lignin från att ersätta fossilbaserad plast i Sverige, samt hur valet av lignin kan stimuleras för att utöka andelen biobaserad plast. För att formulera frågeställningarna utfördes en förstudie av befintlig litteratur. Därefter utfördes en enkätundersökning samt en intervjustudie för att besvara frågeställningarna. Enkäten utformades utifrån den utförda förstudien. Denna enkätundersökning låg sedan till grund för utformningen av intervjuerna samt för urvalet av potentiella respondenter. Genom att intervjua olika aktörer från det svenska näringslivet uppnåddes en god uppfattning om hur användningen av lignin ser ut i Sverige idag. En backcasting metod användes för att identifiera barriärerna som hindrar ligninbaserad plast från att användas i en större utsträckning och med vilka medel dessa kan sänkas. De identifierade barriärerna grupperades in i tekniska, ekonomiska, politiska och övriga, där det visade sig att de största barriärerna till ligninets utbredning är av teknisk karaktär. Till exempel försvårar ligninets färg och lukt kommersiellt bruk, medan dess nedbrytbarhet är en större svårighet inom industrin. Samtliga respondenter diskuterade politiska styrmedel som möjliga incitament för ökad användning av lignin. Dessa styrmedel skulle kunna underlätta utvecklingen av materialet, samt så småningom öka efterfrågan.
Keywords: lignin;bioplast;biobaserad plast;hållbarhet;miljöpåverkan;polymera material;teknikutveckling;plastindustrin;backcasting
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-21-06
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304049
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.