Analys av kringtidens inverkan på hemtjänsten i Östra Göinge kommun

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304059
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-21-14.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Analys av kringtidens inverkan på hemtjänsten i Östra Göinge kommun
Authors: Appel Jonsson, Sar
Lidman, Victor
Strand, Carl
Svedberg, Carl
Svensson, Jacob
Waldstam, Erik
Abstract: Hemtjänsten i Sverige har problem med höga kostnader. Detta stämmer även överens med Östra Göinge kommuns hemtjänst där kostnaderna nästintill dubblerats på några år. En bidragande orsak är att alltför stor del av vårdpersonalens tid inte utförs hos brukarna, utan utgörs av så kallad kringtid. Syftet med rapporten är att kartlägga kringtiden i Östra Göinges hemtjänst och ge förslag för att reducera den, på ett hållbart sätt, för att ge mer tid hos brukaren och minska verksamhetens ekonomiska underskott. För att reducera kringtiden har tre potentiella förändringsområden valts ut: ruttoptimering, tillitsbaserad styrning och mobil dokumentation. Ruttoptimering handlar om att ta fram den mest optimala rutten genom en uppsättning noder med avseende på en vald parameter som exempelvis tid eller sträcka. Tillitsbaserad styrning ämnar att genom mindre detaljstyrning effektivisera och utveckla verksamheten. Onödig administration och andra tidstjuvar ska elimineras genom att det etableras tillit mellan aktörer i hierakikedjan. Det sista förändringsområdet handlar om att dokumentera händelser och uppgifter som avviker från genomförandeplanen direkt hos brukaren via en applikation. För att besvara frågeställningarna har två studier som grundar sig på kvalitativ metodik utförts. Den ena kartlägger kringtiden och förutsättningar i Östra Göinge och den andra analyserar de tre förändringsområdena. Kartläggningen av kringtiden och dess påverkan på ekonomin utfördes genom intervjuer med tjänstemän inom hemtjänsten och en enkäntundersökningen bland vårdpersonalen. För att förklara och förstå de tre förändringsområdena gjordes en litteraturgenomgång som kompletterades med intervjuer. I kartläggningen framkom det att kringtiden utgör en stor del av all tid, där de fem största posterna är planering, körtid, förberedelser, möten och dokumentation. Det kunde även konstateras att kringtiden påverkar ekonomin i stor utsträckning. Ruttoptimering, tillitsbaserad styrning och mobil dokumentation har alla potential att reducera kringtiden. Reduktionen från förändringsområdena är dock olika stor och med varierande osäkerhet.
Keywords: kringtid;hemtjänst;Östra Göinge kommun;ruttoptimering;tillitsbaserad styrning;mobil dokumentation
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-21-14
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304059
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.