Vägen till hållbara leveranser i Göteborgs stadskärna

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304072
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-21-23.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Vägen till hållbara leveranser i Göteborgs stadskärna
Authors: Edh, Marcus
Koch, Victor
Palalija, Arnes
Stadelman, Fabien
Wagnsson, Ellinor
Wise, Antonia
Abstract: Logistiksituationen i städer runtom i världen blir alltmer ineffektiv i takt med en ökad efterfrågan på varuleveranser, där leveransfordonen blir fler och fyllnadsgraden lägre. Denna förändring sker på bekostnad av omgivningen i form av samhällsekonomiska kostnader, såsom ökad trängsel i trafiken och ökade utsläpp av emissioner. Urbana konsolideringscenter har tidigare implementerats i städer i hopp om att förbättra logistiksituationen. Detta görs genom att samlasta gods, öka fyllnadsgraden och minska antalet fordon i rörelse för att på så sätt öka effektiviteten och minska de samhällsekonomiska kostnaderna. Tidigare implementeringar och studier av konsolideringssystemet har visat god potential. Exempelvis kunde den totala transportsträckan för urbana varuleveranser reduceras med 32 % i den nederländska staden Nijmegen med hjälp av ett konsolideringscenter. Denna rapport är en del av forskningsprojektet SMOOTh och bidrar till dess övergripande syfte, att utveckla Göteborgs logistiksituation, vilket möjliggörs genom att teoretiskt bedöma förbättringspotentialen av att fullskaligt implementera ett konsolideringssystem i staden. Potentialen mättes genom att jämföra de samhällsekonomiska kostnaderna i nuläget gentemot ett scenario med en teoretisk implementering av konsolideringssystemet. För att uppskatta kostnaderna för den urbana logistiken så tas efterfrågan av varuleveranser, samt tillgodoseende av denna efterfrågan, fram genom en fallstudie. Denna studie har sin ansats i en kvalitativ metod med kvantitativa inslag bestående av en litteraturstudie genom relevanta vetenskapliga artiklar och datakällor. Studien har kompletterats med en intervjuundersökning avgränsat till området Inom Vallgraven och Nordstan. Slutligen genomfördes det teoretiska scenariot i samråd med representanter från forskningsprojektet SMOOTh. Det visade sig att den teoretiskt maximala förbättringspotentialen av implementeringen ger en beräknad reduktion av de samhällsekonomiska kostnaderna på 52%, i jämförelse med dagens logistiksystem. Resultatet implicerar förbättrad hälsa och välmående för personer som bor i urbana områden, mer hållbara städer samt en reducerad påverkan av logistiksystemet på miljön.
Keywords: konsolideringscenter;urban logistik och externa kostnader
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-21-23
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304072
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.