Hållbara offentliga måltider; Göteborgs Stads upphandling med Meal Makers

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304075
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-21-25.pdf10.87 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Hållbara offentliga måltider; Göteborgs Stads upphandling med Meal Makers
Authors: Fredriksson, Elin
Holländer, Ludvig
Jönsson, Johan
Leufstedt, Alva
Styff, Amanda
Tholén, Noa
Abstract: Klimatförändring är en utmärkande kris av vår tid med konsekvenser som hotar mänsklighetens framtid. 20-30 \% av alla globala utsläpp kan kopplas till matindustrin och ett delmål av de globala mål som FN:s medlemsländer antagit är att halvera världens matsvinn till år 2030. I ett nyligen genomfört initiativ, startat av Göteborgs Stad tillsammans med företaget Meal Makers, gjordes ett försök att ta itu med frågan om matsvinn. Initiativet gjorde det möjligt för skolkök att, inom ramen för offentlig upphandling, komplettera sina inköp av matvaror med produkter med kort utgångsdatum. För närvarande finns det ingen beräknad statistik tillgänglig om projektets resultat. Denna rapport ämnar kartlägga den aktuella situationen för hållbarhetsarbete och matsvinn i samband med offentlig upphandling i Göteborg samt undersöka potentiella möjligheter till förbättringar. Tidigare forskning har visat fördelarna med lokala partnerskap och kollektiva åtgärder ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom har vikten av attityden hos politiker och offentliga upphandlare betonats. Rapportens resultat bygger främst på semistrukturerade intervjuer med, för det studerade området, relevanta personer samt en litteraturstudie som fokuserar på matsvinn, hållbarhet, offentlig upphandling och kopplingarna mellan dessa. Olika beteendeteorier har också studerats för att fördjupa analysen. Baserat på denna forskningsstrategi identifieras och rekommenderas olika åtgärder som kan genomföras för att ytterligare minska matsvinnet och öka hållbarheten i Göteborg. I slutändan understryker rapporten behovet av ett fortsatt och utökat samarbete mellan Göteborgs Stad och Meal Makers eller liknande företag. Dessutom rekommenderas en öppnare dialog och effektivare kommunikation på flera organisationsnivåer för att få en gemensam förståelse och vision för hållbar utveckling hos alla parter. Grossister bör sträva efter att vara mer flexibla och i större utsträckning underlätta för mindre kök att dela stora produktpartier. Slutligen rekommenderas en mer krävande kravspecifikation som inkluderar fler miljöparametrar inom ramen för Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
Keywords: offentlig upphandling;offentliga måltider;Göteborgs stad;hållbarhet
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-21-25
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304075
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.