Bana vägen för fossilfria lastbilar i Sverige 2030

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Jansson, Alva
Wreeby, Axel
Söderling, Fanny
Svensson, Felicia
Persson, Sebastian
Stjepanovic, Sofia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
År 2020 stod transportsektorn för mer än en fjärdedel av EU:s totala utsläpp av växthusgaser, och trenden ser ut att fortsätta. På grund av detta är transportsektorn ett stort hinder för att klimatmålen ska uppnås. Syftet med denna studie är att identifiera trender som har en stor påverkan på omställningen till fossilfria långväga godstransporter på väg i det svenska samhället 2030, vars förverkligande har en hög osäkerhet. Frågor som arbetet behandlar är: (1) Vilka trender kan komma att påverka omställningen? (2) Vilka av de framtagna trenderna hotar eller möjliggör omställningen? (3) Vilka av de framtagna trenderna har en hög påverkan på omställningen? (4) Vilka av de hotande eller möjliggörande framtagna trenderna med stor påverkan har en hög osäkerhet att inträffa? Utifrån en omfattande intervjustudie och kompletterande litteraturstudie identifierades tre trender med stor osäkerhet, som antingen hotar eller möjliggör omställningen till fossilfria långväga godstransporter på väg i det svenska samhället till 2030. Två av de identifierade trenderna ansågs ha en möjliggörande påverkan. Trenderna är svenska politikers förmåga att sätta krav på konsumenter att betala för sin transport och EU:s förmåga att sätta krav på fossilfria transporter medlemsländer sinsemellan. Den tredje och enda hotande trenden, är risken för en ökad polarisering inom svenska politiken när det kommer till utförandet av omställningen. Det är värt att notera att samtliga trender befinner sig inom områdena politik eller lag. Att trenderna är inom dessa två kategorier, som är sammanflätade, innebär att en stor del av omställningen till fossilfria godstransporter på väg beror på hur den politiska och legala utvecklingen sker.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
fossilfritt, godstransporter, långväga transporter, gods, trender, omställning, framtid, PESTEL-analys, osäkerhet-påverkan matris, lastbil, infrastruktur, samhälle
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material