Sätt liv på boken: Visualisering av maskinelement med digitalt hjälpmedel innefattande immersiv teknik

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2022
Författare
Andersson, Linnea
Christiansen, Jacob
Gerber, Philip
Johansson, Max
Särnevång, Albert
Xia, Madeleine
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I takt med den tekniska utvecklingen börjar företag och individer anpassa sig efter de nya förändringana som följer. Under de senaste åren har tekniska framsteg möj liggjort mer digitalisering i utbildningen. Professorer på Chalmers tekniska högskola har efterfrågat ett digitalt hjälpmedel för att förbättra undervisningen. Projektet undersöker möjligheterna med ett digitalt hjälpmedel för studenter som läser kurser om maskinelement. Baserat på en undersökning på vad tidigare studen ter som läst kurser om maskinelement, ansett varit svåra att förstå har en mobi lapplikation tagits fram. Framtagning av applikationen är baserad på metoder för framtagning av produkter med fokus på användaren. Metoderna innefattar enkät undersökning, fastställning av krav på applikationen, framtagning av gränssnitt och minsta brukbara produkt samt användbarhetstester. Resultatet är en demonstrator som visar upp funktionerna och använder VR- och AR-teknik för att möjliggöra önskade funktioner. Vidare presenteras förslag på vi dareutveckling för framtida
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Machine element, E-learning, AR, VR, Unity
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index