Yttervägg med träregelstomme och högpresterande isolering: Platsbesparande yttervägg för Attefallshus

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2022
Författare
Eriksson, Petter
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Höjda ambitioner inom energihushållning har lett till mer värmeisolering i byggnaders klimatskal. En konsekvens av detta är att ytterväggarna blivit tjockare och upptar en stor andel av byggnadsarean. Detta blir särskilt påtagligt för mindre byggnader som Attefallshus där byggnadsarean är begränsad till 30 m2. Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheten att använda högpresterande isoleringsmaterial i ytterväggarna i avsikt att öka andelen boarea för Attefallshus. Högpresterande isolering är isoleringsprodukter med lägre värmeledningsförmåga än den traditionellt använda mineralullen. Detta möjliggör i sin tur tunnare lager av isolering utan en försämrad energiprestanda. Rapporten inleds med en teoridel för att beskriva vilka energikrav som gäller för Attefallhus, egenskaper för de material som undersökts samt för att klarlägga principer för hur en yttervägg med träregelstomme bör utformas med avseende på fuktsäkerhet. Teoriavsnittet har legat till grund för fyra förslag till ytterväggkonstruktioner som delvis utformats med högpresterande isoleringsmaterial. Dessa förslag följs upp med beräkningar av U-värde, fukttillstånd och materialkostnader. Resultatet visar att det finns potential att öka andelen boarea för Attefallshus om låga U-värden eftersträvas. För en vägg med U-värde 0,122 W/m2K var ökningen 9,5% jämfört med en vägg med mineralull med samma U-värde. För en vägg med U-värde 0,171 W/m2K var samma ökning endast 1,5%. De ekonomiska konsekvenserna behöver dock utredas grundligare då materialkostnaderna för konstruktionerna med vakuumisoleringspaneler ökade med 150–160%.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Attefallshus, Ytterväggar, Träregelstomme, Vakuumisoleringspaneler, VIP, Fenolskum, PF, WUFI, fuktsäkerhet
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index