Vilka orsaker ligger bakom beslutet att ankra i samband med ett hamnanlöp? - En kvalitativ fallstudie som undersöker ankarliggande fartyg som anlöper Göteborgs hamn

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2021
Författare
Therman, Arthur
Wass, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Initiativet för rapporten kommer från att Göteborg Hamn AB noterade en signifikant ökning av CO2-utsläpp vid ankring av fartyg sedan 2010. Syftet och frågeställningen med rapporten är att kunna dra konkreta slutsatser för vilka fartygstyper som främst lägger sig på ankringsplatsen och vilka anledningar fartygen har till ankringen i Göteborgs hamnområde. Göteborgs hamn har tagit detta initiativ för att ta reda på vilka åtgärder de kan jobba på för att uppnå de miljömål som har ställts. Studien består av en kvalitativ fallstudie där 40 fartyg har blivit tillfrågade att svara på ett frågeformulär. Rapportens resultat visar att de ankarliggande fartygen tillhörde tankfartygs segmentet. De resterande fartygstyper ankrade inte under den tiden som undersökningen gjordes. Majoriteten av fartygen som ankrade skulle göra en lastnings operation i hamn. Anledningen till att man ankrade berodde på att man kommit innan sina liggedagar eller att man väntade på ledig kaj. Rapporten tog även reda på ifall fartygen passar på att utföra vissa operationer under den tiden de ligger till ankars. Slutsatsen som kan dras av rapporten är att det behövs mer forskning kring ämnet ankring inför anlöp och miljöutsläppen på ankarplatserna. Slutsatsen visade att endast tankfartyg lägger sig till ankars inför ett hamnanlöp vilket gör att det är något som måste ses över.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
waiting time , anchor , anchoring , laycan , laytime , voyage charter , linerterms , slow steaming , certeparti
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index