Modellering av detaljplaner i 3D - Visualisering som verktyg till en bättre förståelse

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Ali Suleiman, Ishak
Sattar, Farid
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syftet med detta arbete var att undersöka hur visualiseringen av detaljplaner ser ut i Sveriges kommuner idag, vilka de främsta hindren är som försvårar att detaljplanerna visualiseras tredimensionellt, vilka de viktigaste förutsättningarna är för att visualisera nämnda planer i 3D, samt de fördelar och nackdelar som tredimensionell visualisering har i detaljplaneprocessen. För att uppnå syftet genomfördes en litteraturstudie vari tidigare studier inom ämnet studerades, både internationella arbeten såväl som svenska. Därutöver genomfördes två kvalitativa intervjuer, den ena med en företrädare för Göteborgs stad och den andra med en företrädare för Malmö stad, angående visualisering av detaljplaner tredimensionellt. Arbetet innefattade även en enkätundersökning som bestod av svarsunderlag erhållen från 25 kommuner utav 57 tillfrågade. Därefter sammanställdes resultatet av intervjun och enkätundersökningen som senare diskuterades. Det framkom att många kommuner använder sig av tredimensionell visualisering i detaljplaneprocessen, men att många hinder finns. De främsta hindren visade sig vara tidsbrist, bristande kompetens, ekonomiska svårigheter och låg efterfrågan. De främsta förutsättningarna för att främja tredimensionell visualisering framkom vara utveckling av programvaror anpassade för detaljplanering i 3D, utökad kompetens och utbildning samt större efterfrågan.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
3D, 2D, tredimensionell, detaljplanering, detaljplaner, modellering, visualisering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index