Stegvis implementering av 5S: Pilotprojekt i produktionsverkstad med hög variation och låg volym

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Moshar, Reza
Nikqi, Rinor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Tranemo Metal är en verksamhet som tillverkar specialbeställda metallartiklar så som bland annat reservdelar och maskinfixturer. Deras produktion anses vara av s.k. High Mix Low Volume (HMLV) karaktär, då de tillverkar många olika varianter av produkter i mindre volymer. Företaget har under en tid haft ett mål om att standardisera verksamheten, och önskar börja sin standardiseringsresa ge nom implementering av 5S i sin verksamhet, för att i förlängningen kunna uppnå någon form av Lean produktion. Tanken är dessutom att 5S även ska underlätta införandet av andra förändringar på arbetsplatsen, så som schemalagd arbetsrotation. Syftet med detta arbete är att dokumentera och utvärdera hur ett pilotprojekt med 5S kan genomföras i en HMLV-verksamhet, som ett första steg i en Lean-implementering. Hypotesen är att standardise ringen kan genomföras som ett pilotprojekt på en utvald station, vilket kommer att utvärderas i detta arbete. Pilotprojektet har genomförts med nulägesanalys, observationer, intervjuer och närvaro i produkt ionen som grund. Utgångspunkten har varit att få både ledning och operatörer att känna sig involve rade i förändringarna som genomförts. 5S har implementerats på station 60 i enlighet med den teoretiska referensramen för arbetet, och im plementeringsstegen har dokumenterats. Projektet har visat att 5S går att implementera i sin helhet i en HMLV-verkstad så som Tranemo Metal. Såväl operatörerna som ledningen har initialt visat på god förändringsvilja, vilket dock har mattats av mot slutet av projektet. Utmaningen ligger i att bibe hålla förändringarna som genomförts på station 60. Företaget har rekommenderats att genomföra regelbundna s.k. 5S-audits för att utvärdera hur den ny ligen implementerade 5S-standarden bibehålls på station 60, och på så sätt kunna ge feedback till operatörer i syfte att åtgärda upptäckta avvikelser. Företaget upplever även själva att både 5S-audits såväl som 5S blivit aningen bortprioriterade p.g.a. hög arbetsbelastning i verksamheten, vilket behö ver åtgärdas. Arbetets slutsats är att implementeringsmetoden med pilotprojekt har fungerat bra på Tranemo Me tal, men kan även uppvisa gott resultat i andra HMLV-verksamheter. Implementeringen har gått att genomföra utan några förändringar av implementeringsmetoden jämfört med studerad teori. Pilotpro jektet, inklusive observationer i övriga delar av verksamheten, visar att företaget har potential för in förande av 5S även i resterande delar av verkstaden. I längden finns det även potential för införande av Lean production. I rapporten presenteras även förslag till framtida forskning, så som införande av arbetsrotation, standardisering av kapningstider, vidare implementering av 5S samt inventering av verktyg. Förhoppningen är att detta arbete ska kunna ligga till grund för samt inspirera till vidare im plementering av 5S i resterande delar av verksamheten.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
High Mix Low Volume, HMLV, 5S, Lean production, pilot project
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index