Delning och Samarbete kring Laddinfrastruktur Skapar Nya Affärsmöjligheter Kartläggning, drivkrafter och barriärer samt affärsmodeller för delning och samarbete kring laddinfrastruktur för flerbostadshus och företag

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Ahlbertz, Stina
Andersson, Filip
Johansson, Daniel
Larsson, Johan
Rejneborg, Hugo
Örtorp, Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Bakgrund Transportsektorn står för en stor andel av koldioxidutsläppen och EU har beslutat att alla bilar som säljs från och med år 2035 ska vara utsläppsfria. Eftersom antalet eldrivna fordon ökar krävs det också bättre laddinfrastruktur. Det finns en problematik kring hur företag med elbilsflotta och boende i flerbostadshus ska kunna ladda sina elbilar. En potentiell lösning är delning och samarbete kring laddinfrastruktur. Syfte Syftet är att kartlägga befintliga sätt att samarbeta och dela laddinfrastruktur för företag och flerbostadshus samt se hur framtida lösningar kan tänkas se ut. Huvudsakliga drivkrafter och barriärer för delning och samarbete kring laddinfrastruktur i flerbostadshus och företag identifieras. Slutligen presenteras förslag på affärsmodeller för hur delning och samarbete kring laddinfrastruktur kan ske idag. Teoretiskt ramverk Projektets teoretiska ramverk baseras på affärsmodeller, delningsekonomi, plattformsbaserade affärsmodeller och existerande delningsplattformar. Affärsmodeller presenterar de tre grundpelarna som innebär att värde ska skapas, fångas och till sist levereras. Delningsekonomin beskriver dagens användningsområden och för- och nackdelar med konceptet. Plattsformsbaserade affärsmodeller kombinerar teorin om affärmodeller med delningsekonomi och visar hur nätverkseffekter har en roll i dagens plattformar. Till sist presenteras några existerande delningsplattformar som exemplifierar teorin. Metod Metoden består av en kvalitativ metodansats och fokus ligger på att skapa förståelse för delad laddinfrastruktur. Undersökningen inleds med desktop research som kompletteras med semistrukturerade intervjuer och en mindre enkätundersökning. Resultat och implikationer Kartläggningen identifierade hur utbud och efterfrågan på laddinfrastruktur för flerbostadshus och företag. Strategisk planering är en central del för att undvika tekniska inlåsningar och skapa positiva feedbackloopar. Huvudsakliga drivkrafter och barriärer identifierades för delning och samarbete kring laddinfrastruktur. Hållbarhet, tillgänglighet och ekonomisk vinning är de huvudsakliga drivkrafterna. Samtidigt är teknikbegränsingar, delnings- och samarbetsproblem och låg installationskostnad (som bidrar till att det är billigare med privata laddplatser än att dela och samarbeta) de huvudsakliga barriärerna. Implicit delning anses med nuvarande teknikförutsättningar vara en väg framåt. Tre scenarion och affärsmodeller tas fram för hur samarbete och delning av laddinfrastruktur i flerbostadshus och företag kan fungera idag. Första scenariot fokuserar på ökat resursutnyttjande på befintlig laddinfrastruktur med en delningsplattform. Andra scenariot riktar in sig på hur ny laddinfrastruktur bäst installeras genom en agil lösning. Tredje scenariot berör centrala företag och företag med elbilsflottor där en intressant samarbetsmöjlighet presenteras.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index