Ekonomistyrning av projekt inom byggbranschen

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Pettersson, Elin
Johansson, Edina
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Byggbranschen är en bransch där projekt är en stor del av arbetet. Vidare är det känt att projekten sällan håller tid- och kostnadsplan då projekten är svåra att förutspå och ofta är högriskprojekt. Forskning pekar på att ett fungerande ekonomistyrningssystem är något av det viktigaste för att nå kostnads- och tidsmål i projekt. Syftet är att analysera hur ekonomiska avstämningar fungerar inom stora och små projekt inom byggbranschen samt vad det finns förbättringspotential. Vald metod för arbetet var att göra en fallstudie på Skanska med inriktning på en av deras verksamhetsgrenar Distrikt Grundläggning syd. Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med alla olika befattningar av tjänstemän i några av deras pågående projekt. Den teoretiska referensramen består av projekt och dess styrning, ekonomistyrning, arbetssätt inom byggbranschen, Earned Value management, värdeskapande aktiviteter samt gapet mellan teori och praktik. Arbetets slutsats är att anpassa arbetssättet kring ekonomistyrning utefter komplexiteten i projekten. Även att vissa förutsättningar behövs för att en ekonomisk avstämning ska göras och utföras på ett gemensamt sätt så alla förstår. Bland annat måste ansvar preciseras för de delmoment som ingår i den ekonomiska avstämningen, men också ge förståelse för hur och varför arbetet ska utföras. Den ekonomiska avstämningen måste även efterfrågas för att den ska bli utförd.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Ekonomistyrning , Ekonomiska avstämningar , Byggbranschen
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index