Återanvändning av äldre industribyggnader, Fallet Byggnad 18, Papyrus i Mölndal

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2012
Författare
Lundberg, George
Sundbom, Erik
Theander, Erik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Bakgrunden till detta examensarbete är att Papyrusområdet i Mölndals Kvarnby står inför en omfattande ombyggnad. Området har till stora delar stått övergivet sedan tillverkningen upphörde år 2006. I området finns dock stora kulturvärden som bör tas tillvara på samt bevaras. Syftet med examensarbetet är att utreda hur byggnad 18 på området kan tas tillvara på och vilka nya verksamheter som kan vara lämpliga för byggnaden i det nyplanerade området. I examensarbetet utförs 3 delstudier för att undersöka vilka verksamheter som lämpar sig bäst för byggnaden och för området. Verksamheterna som undersöks i delstudierna är bostäder, kontor samt kommersiell verksamhet som restaurang och café i bottenplanet. Utöver facklitteratur har kunskap inhämtats från intervjuer med huvudansvariga vid Mölndals stad för exploateringen av Forsåkersområdet, personer som varit ansvariga för liknande projekt samt sakkunniga personer inom relevanta fackområden. Detta har gjorts för att ta del av framtidsplanerna för området och för att undersöka vilka svårigheter och möjligheter som medföljer vid den här typen av projekt. Material som använts till undersökningen har främst varit äldre ritningar över byggnaden och närliggande bebyggelse. Underlag till undersökningen har även inhämtats genom flera besök och guidade turer i byggnaden. Utredningen utfördes genom att undersöka vad som behövs rusta upp tekniskt i byggnaden för att möta dagens standard. I delstudierna har vi tagit fram flertal olika planlösningar för att sedan väga dessa mot varandra för att få fram den bästa lösningen. Vi har bland annat kunnat dra slutsatsen att fler delstudier skulle kunna utförts vid undersökningen om tidsramen varit längre. Detta hade lett till en mer fullständig utredning om vilka verksamheter som hade lämpat sig bäst för byggnaden. Vi insåg även vikten av att ha fullständiga korrekta ritningar över en byggnad vid en möjlig utredning. Många av ritningarna vi hade behövt över byggnaden var bristfälliga eller saknades helt. Vi anser även att vi behandlat de största hindren som skulle kunna uppstå vid en ombyggnation och eventuella lösningar till dessa. I resultatet kom vi fram till att det finns belägg för att bevara Byggnad 18. Förutom dess kulturhistoriska värde anser vi att stommen i byggnaden var i gott skick vilket spelat en stor roll i avvägandet. Det behövs dock en övergripande upprustning av byggnadens klimatskal och tillägg av inre installationer. Efter undersökningen kom vi fram till att i bottenplan skulle verksamheter som Restaurang och Café lämpa sig bäst medan de övriga våningarna passade bäst för kontor.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Hållbar utveckling , Building Futures , Civil Engineering , Sustainable Development , Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index