Kommersiell delningsekonomi: Optimering av LOA-användning för ökad trygghet och hållbarhet En undersökning om kommersiell lokalanvändning över dygnets alla timmar samt dess sociala påverkan

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Affärsutveckling och entreprenörskap 180 p.
Publicerad
2023
Författare
BRUNSSON, DAVID
ISÉNI, LEO
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Arbetet undersöker kommersiell delningsekonomi som ett sätt att utnyttja LOA över dygnets alla timmar. Liknande koncept finns idag på marknaden i form av coworking, ett koncept som etablerats. Undersökningen syftar på att visa om lokaler kan nyttjas de tider de annars står vakanta. Undersökningsmetoden gick ut på att genomföra en kvalitativ litteraturgenomgång samt kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Litteraturgenomgången användes som grund för att formulera frågor till intervjuerna men också för att skapa förståelse för ämnet. De semistrukturerade intervjuerna undersökte därefter definitionen, möjligheterna och svårigheterna med frågeställningen för att skapa en förståelse för fastighetsägares perspektiv på frågan. Respondenterna bestod till största del av fastighetsägare, men också en lokalförvaltare. Intervjusvaren låg som grund till resultatdelen för att i diskussion- och analysdelen kunna koppla samman resultat och litteraturgenomgång för diskussion och tematisering av undersökningen. I resultatet presenteras respondenternas inställning till kommersiell lokaldelning. De definitioner, möjligheter, svårigheter samt social påverkan som identifierades presenteras även här. Respondenterna lyfter att konceptet är av stort intresse, men inte problemfritt. Det sätts fokus på att kommersiell delningsekonomi kan användas som ett verktyg för att öka ett områdes trygghet och upplevda säkerhet. Därtill finns det ett stort behov att undersöka huruvida konceptet går att applicera i praktiken. Slutligen besvaras frågeställningen som svår och ännu inte utforskad - men med möjligheter att öka tryggheten och den sociala upplevda känslan i områden genom kommersiell delningsekonomi som ett verktyg. Det finns också stora möjligheter att använda kommersiell delningsekonomi som ett sätt att samnyttja lokaler - förutsatt att ansvarsfrågan löses.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kommersiell lokaldelning, Samnyttjan, samhällsplanering, områdesförbättring, social hållbarhet, trygghet, delningsekonomi, social interaktion
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index