Hur blir byggchefen en ledare? En studie om kompetenshantering och strategiskt ledarskap

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2018
Författare
CRNOJA, MARINA
GARCES, PAUL SIMON FADDUL
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Kravet på ett bra och effektivt ledarskap är påtagligt i byggorganisationen, då byggchefen förväntas samordna olika aktörer i byggprojekt och samtidigt hålla sig inom projektets ramar för att producera ett bra resultat. Byggbranschen är i en rådande högkonjunktur, samtidigt som bristen på kompetent personal är hög och teknologiutvecklingen ligger på en lägre nivå än i andra branscher. Rollen som byggchef skiljer sig från den traditionella chefsrollen i ett antal faktorer, särskilt då byggprojekt är unika, resultat tar längre tid att se och utvärdera, samt att man ständigt ska samordna olika aktörer i projekten. På så sätt ställs höga krav på ett bra ledarskap som ska bidra till att hjälpa byggföretagen nå efterfrågan i branschen. Projektet har genomförts i samarbete med Wästbygg i syfte att skapa en bild över hur man idag på företaget arbetar med ledarskap och hur det kan förbättras. Detta har gjorts genom att intervjua anställda i ledande befattningar på företaget, samt genom att ta del av företagsinterna dokument såsom KMA-handbok, befattningsbeskrivningar och Års- och hållbarhetsrapport. Syftet var även att se hur man i byggorganisationen arbetar med kompetenshantering och det strategiska ledarskapet som genomsyrar företagskulturen. Efter en omfattande litteraturstudie inom ledarskap, byggbranschen samt HR-teorier som grund till intervjuer med anställda på företaget fastställs det att byggorganisationer bör arbeta med ledarskapet i en högre utsträckning än de gör idag. Man bör särskilt ställa krav på ledarskap i valet av byggchefer, där den byggnadstekniska kunskapen kan värderas lägre än den görs idag. Utifrån den studie som utförts är rekommendationen att byggorganisationen bör ha en samlad ledarskapsteori där man vågar bortse från den traditionella kompetensprofilen. Dessutom bör mentorskap utnyttjas för erfarenhetsåterföring, i kombination med löpande ledarskapsutbildningar som ersätter de intensiva kurser som erbjuds idag. Vidare är det viktigt att arbeta ur ett långsiktigt perspektiv där man kopplar rätt person till rätt projekt för att säkerställa goda resultat genom ett gott ledarskap.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index