Introduktion av nyutexaminerade ingenjörer i byggproduktion - En kvalitativ studie med fokus på arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och avgångsbenägenhet

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2017
Författare
ABBESTAM, ANNA
ÅKERBLAD, LINA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syftet med examensarbetet är att undersöka och analysera introduktionen av nyutexaminerade ingenjörer på ett av Skanska Sverige AB:s distrikt, med avseende på introduktionens inverkan på deras benägenhet att stanna på företaget. Målet är att identifiera styrkor och brister i utförandet, samt ge förslag på möjliga förbättringsåtgärder. Examensarbetet har genomförts genom en litteratur- och dokumentstudie samt en intervjuundersökning där informanterna bestod av nyutexaminerade ingenjörer, personer som varit delaktiga i introduktionen av nyutexaminerade ingenjörer, distriktets HR samt distriktschef. Skanska Sverige AB har gemensamma regler och riktlinjer för introduktionen av nyanställda, men alla är inte kompatibla med regionens förutsättningar och arbetssätt. Att inte ta hänsyn till distriktsspecifika förutsättningar kan inverka negativt på introduktionen av nyutexaminerade ingenjörer. Under introduktionen är det viktigt att arbeta för nyutexaminerade ingenjörers arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse, eftersom det påverkar anställdas vilja att stanna på företaget. Meningsfulla, utmanande och utvecklande uppgifter är tillsammans med god social arbetsmiljö några av de viktigaste faktorerna i skapandet av motivation och arbetstillfredsställelse hos distriktets anställda.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index