Hur påverkas en redares ansvarsförsäkring av bristande överensstämmelse med säkerhetsföreskrifterna? - En studie av Finnbirchs förlisning

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Sjöfart och logistik (180 hp)
Publicerad
2012
Författare
Hansson, Andreas
Nikolopoulos, Alexander
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
M/S Finnbirch förliste år 2006. Fartyget var lastat med lastbilstrailers och pappersrullar. Lasten var otillräckligt säkrad vilket gjorde att lasten lossnade när fartyget gick in i en svår storm. Fartyget fick slagsida och sjönk. Rapporten syftar till att ta reda på hur den otillräckligt säkrade lasten, som berodde på en bristande säkerhetsorganisation påverkade försäkringsutbetalningen. För att utröna ifall redaren har brustit i sina skyldigheter har en litteraturstudie gjorts på lagar, försäkringsgivarens avtalsregler och säkerhetsföreskrifterna. Undersökningen har tre frågeställningar; Spelade bristerna i redarens säkerhetsbestämmelser en betydande roll i Gards försäkringsutbetalning? Höjdes eller sänktes Lindholm Shippings försäkringspremie av Finnbirchs förlisning? Hur stor insyn har försäkringsbolaget (Gard) i redarens säkerhetsimplementering? Fartygsägaren Lindholm Shipping hade en ansvarsförsäkring, en så kallad Protection & Indemnity-försäkring, Försäkringen täcker fartygsägarens (redarens) ansvar gentemot tredje man vid en olycka. I detta fall var det främst lastägarna som påverkades varav ersättning utgick till dem. Försäkringen utgår från att redaren har rätt att begränsa sitt ansvar och därmed sänka skadeståndsbeloppet. Det kräver att vissa kriterier har uppfyllts. Redaren får bland annat inte ha varit grovt vårdslös i sitt handlande och inget uppsåt får ha varit bakomliggande. Redaransvaret gäller också personal som arbetade på fartyget så ersättning utgick även till dem. Personalen var ansvarig för att lasten var korrekt säkrad. Dock hade personalen inte fått tillräckligt med utbildning för att utföra uppdraget på ett, enligt reglerverket, fullgott sätt. Detta kan anses ha brutit mot säkerhetsföreskrifterna, den så kallade ISM-koden. Föreskrifterna är ett krav för redare att följa och avsaknaden av en lastsäkringsutbildning kan anses vara en säkerhetsbrist. Redarens bristande efterlevnad av säkerhetsföreskrifterna hade dock inte en nämnvärd påverkan på försäkringsutbetalningen men väl på premien. Finnbirchs redare var ansvarig för att ha agerat vårdslöst, men det var inte tillräckligt för att betalningen skulle utebli. Hade säkerheten varit högre så hade olyckan kunnat undvikas, men säkerheten i sig hade inte varit tillräcklig för att sänka försäkringens premie. Däremot höjs premien efter att en större försäkringsutbetalning skett. Dock räcker höjningen inte för att försäkringsbolaget ska återfå pengarna med tiden.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport , Transportteknik och logistik , Försäkringsrätt , Transport , Transport Systems and Logistics , Insurance law
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index