Barriärer vid en omställning till biobaserad plast

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Antonsson Torin, Ellen
Bååt, Malin
Schmidt, Frida
Bengtsson, Maja
Galligani Vardheim, Sara
Wiklund, Matilda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Plast är en väsentlig komponent i det moderna samhället som löser många behov och problem i det dagliga livet. Behovet av plast förväntas dubblas i och med att världsbefolkningen ständigt ökar samtidigt som den allmänna levnadsstandarden förbättras. Trots materialets många fördelar tillkommer även en rad negativa konsekvenser med en utbredd plastanvändning. Under senaste åren har baksidan av denna utbredning börjat upptäckas, inte minst i världshaven. På grund av detta utforskas idag möjligheterna till olika typer av biobaserade plaster, där kan tänkas användas i detta syfte. Lignin finns naturligt som bindemedel i växtriket och är speciellt lättillgängligt i Sverige på grund av den stora tillgången på skog och den stora skogsindustrin. Studien syftar till att undersöka vad som hindrar lignin från att ersätta fossilbaserad plast i Sverige, samt hur valet av lignin kan stimuleras för att utöka andelen biobaserad plast. För att formulera frågeställningarna utfördes en förstudie av befintlig litteratur. Därefter utfördes en enkätundersökning samt en intervjustudie för att besvara frågeställningarna. Enkäten utformades utifrån den utförda förstudien. Denna enkätundersökning låg sedan till grund för utformningen av intervjuerna samt för urvalet av potentiella respondenter. Genom att intervjua olika aktörer från det svenska näringslivet uppnåddes en god uppfattning om hur användningen av lignin ser ut i Sverige idag. En backcasting metod användes för att identifiera barriärerna som hindrar ligninbaserad plast från att användas i en större utsträckning och med vilka medel dessa kan sänkas. De identifierade barriärerna grupperades in i tekniska, ekonomiska, politiska och övriga, där det visade sig att de största barriärerna till ligninets utbredning är av teknisk karaktär. Till exempel försvårar ligninets färg och lukt kommersiellt bruk, medan dess nedbrytbarhet är en större svårighet inom industrin. Samtliga respondenter diskuterade politiska styrmedel som möjliga incitament för ökad användning av lignin. Dessa styrmedel skulle kunna underlätta utvecklingen av materialet, samt så småningom öka efterfrågan.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
lignin , bioplast , biobaserad plast , hållbarhet , miljöpåverkan , polymera material , teknikutveckling , plastindustrin , backcasting
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index