ISPS-koden i hamnanläggningar

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Sjöfart och logistik (180 hp)
Publicerad
2018
Författare
Pagander, Julia
Ljungström, Linn
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Efter terrorattentaten i USA 11 september 2001 inledde IMO arbetet med att ta fram ett internationellt regelverk med avsikt att skydda sjöfarten mot liknande terrordåd och andra grova våldsbrott. Detta regelverk benämns ISPS-koden och började gälla från och med 1 juli 2004, vilket är en mycket kort tid för ett så omfattande regelverk att träda i kraft från det att arbetet med skyddsfrågorna inleddes. Den hastiga sammanställningen av ISPS-koden kan dock ha påverkat så att bestämmelserna däri i viss mån är föremål för egen tolkning. Detta kan bero på att koden ofta beskriver att lämpliga åtgärder skall vidtas men inte på vilket sätt detta bör göras. Syftet med studien är att undersöka om tolkningen av denna kod skiljer sig åt mellan olika typer av hamnanläggningar och om typen av gods har någon inverkan på skyddsarbetet och de hot man väljer att fokusera på. De frågeställningar som studien har för avsikt att besvara är således om tolkningen av ISPS-koden påverkas av den godstyp som hanteras, vilka de största hoten anses vara samt om koden anses behöva revideras. Frågeställningarna har besvarats genom en fallstudie där primärdata erhölls från kvalitativa intervjuer med sex olika respondenter som arbetar med skyddsfrågor i olika typer av hamnanläggningar. Som komplement till intervjuerna har en litteratursökning nyttjats som källa till sekundärdata. Erhållna svar presenteras i rapportens resultatavsnitt för att sedan även diskuteras och jämföras med den teori som finns om ISPS-koden och ämnet hamnskydd. Efter analys av de kvalitativa data som samlats in drogs slutsatsen att ISPS-koden på detaljnivå ger utrymme för olika tolkningar. Vidare kom det fram under intervjuerna att man fokuserar på olika typer av hot beroende på vilken typ av gods som hanteras i respektive anläggning. Samtliga respondenter var även eniga om att ISPS-koden med stor fördel skulle kunna revideras.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport , Transportteknik och logistik , Marin teknik , Transport , Transport Systems and Logistics , Marine Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index